BiH

Zloupotrebe u vrhu vlasti

Savjetnike u Predsjedništvu penzionisali, dali im otpremnine od 30.000 KM, pa ih opet vratili?!

03/08/2021

Utvrđene druge zloupotrebe kod javnih nabavki, davanja stimulacija, te blokade imenovanja u DKP mreži

Dva savjetnika članova Predsjedništva BiH, koja su početkom 2020. godine stekli uvjete za penzionisanje, i kojima je isplaćena otpremnina od ukupno 30.000 KM, nakon toga, su ponovo uposleni na iste pozicije.

Konstatovali su to državni revizori u izvještaju objavljenom danas. Kako su naveli, za dva savjetnika su donesena rješenja o prestanku radnog odnosa po sili zakona, odnosno zbog stjecanja uvjeta za umirovljenje.

Piše: A. DUČIĆ

Na temelju rješenja o otpremnini radi odlaska u penziju isplaćene su otpremnine u iznosu od 15.412 KM, odnosno 14.642 KM, a u skaldu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH. S obzirom na to kako je Poslovnikom o radu Predsjedništva definirano da se radna mjesta u uredima članova Predsjedništva popunjavaju imenovanjem, sklapanjem ugovora o radu, ugovora o djelu ili dragovoljnim angažovanjem, isti savjetnici kojima je isplaćena otpremnina su ponovno, odlukama članova Predsjedništva imenovani na pozicije savjetnika u uredima članova Predsjedništva čime je ponovo aktiviran radno-pravni status ovih osoba.

-Nedvojbeno je to kako je otpremnina savjetnicima članova Predsjedništva isplaćena sukladno važećim odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Međutim, uzimajući u obzir svrhu i cilj isplate otpremnine zbog odlaska u mirovinu, smatramo kako je ovakvo postupanje kontradiktorno. U situaciji kada je izvjesno da će osoba kojoj je isplaćena otpremnina biti ponovno radno angažirana u Predsjedništvu, gubi se svrha i namjena same isplate otpremnine – konstatovali su revizori.

Ovo međutim nisu jedine neregularnost u Predsjedništvu BiH čiji su članovi Milorad Dodika, Željko Komšić i Šefik Džaferović.

Tako revizori navode da je Predsjedništvo na sjednici održanoj 06.11.2019. godine donijelo Zaključak kojim se traži od Ministarstva vanjskih poslova BiH da obustavi daljnje popunjavanje diplomata iz diplomatsko-konzularnih predstavništava do usvajanja izvještaja o stanju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH, s pregledom nacionalne strukture uposlenih. Ovaj izvještaj je Ministarstvo trebalo dostaviti najkasnije do 18.11.2019. godine što je i učinilo, 25.11.2019. godine.

Međutim, Zaključak Predsjedništva u vezi s obustavom popunjavanja diplomata u DKP mreži je još uvijek na snazi. Navedeni zaključak je, konstatuju revizori, prouzročio poteškoće u funkcioniranju Ministarstva jer je Agencija za državnu službu BiH izvijestila Ministarstvo kako nije u mogućnosti davati mišljenja po zahtjevima Ministarstva za interne premještaje državnih službenika u DKP mrežu i iz DKP mreže, do donošenja nove odluke Predsjedništva.

Ministarstvo je aktom od 25.11.2019. godine izvijestilo Predsjedništvo kako popunjavanje diplomata u i iz DKP mreže i njihov raspored unutar sjedišta Ministarstva nisu mogući te tražilo od Predsjedništva da zauzme odgovarajući stav i donese pojašnjenje zaključka u smislu izbjegavanja dodatnih pravnih i financijskih posljedica, čime bi se omogućio nesmetan nastavak rada pojedinih organizacionih jedinica Ministarstva. Pored toga, Ministarstvo je u dva navrata upućivalo urgencije Predsjedništvu u kojima se, između ostalog, predlaže da se spomenuti Zaključak stavi van snage. Do završetka obavljanja revizije Predsjedništvo se nije očitovalo na akta Ministarstva niti je stavilo van snage Zaključak od 06.11.2019. godine.

Nadalje, revizori su uvidom u rješenja za dodjelu stimulacija ponovno utvrdili kako se stimulacije isplaćuju za rad uposlenih koji su angažirani u komisijama za javne nabavke. Činjenica je kako su iznosi pojedinačnih stimulacija nešto manji u odnosu na one isplaćene u 2019. godini, ali je evidentno, kažu revizori, da se isplaćuju skoro svaki mjesec u kojima su uposleni sudjelovali u procedurama javnih nabavki.

Na dan 31.12.2020. godine, dalje se ističe u izvještaju, Predsjedništvo je raspolagalo s 39 vozila od kojih je jedno vozilo posuđeno za potrebe člana Predsjedništva iz Republike Srpske (Dodik). Broj vozila je za jedno vozilo veći u odnosu na prethodnu godinu, a isto je nabavljeno koncem tekuće godine. Za potrebe ureda članova Predsjedništva korištena su dvadeset i tri vozila, dok su preostala vozila korištena za potrebe Sekretarijata. Predsjedništvo je 04.11.2020. godine sačinilo analizu postojećeg voznog parka. Analiza je pokazala da većina vozila ispunjava uvjete za prodaju sukladno internom pravilniku te da je prosječna starost vozila 8,5 godina.

-Dat je prijedlog za prodaju pet vozila koja su u lošem stanju, od kojih se tri ne koriste. Na temelju dostavljenog pregleda vozila uočili smo visoke izdatke za popravak pojedinih vozila u tekućoj godini (za vozilo Audi A8 nabavljeno 2016. godine utrošeno je 22.636 KM, za vozilo BMW X5 nabavljeno 2011. godine utrošeno je 11.945 KM). Provedenom revizijom smo konstatirali kako se za ukupno jedanaest vozila ne vodi dnevna evidencija o korištenju vozila. Za ova vozila su utrošena značajna financijska sredstva za troškove održavanja i goriva. S obzirom na navedeno, nismo se mogli uvjeriti u racionalno i namjensko korištenje navedenih vozila – konstatovali su revizori.

Na temelju revidiranog uzorka postupaka javnih nabavki vezanih za nabavu auto guma (77.400 KM), avionskih karata (235.000 KM), nabavke goriva na teritoriju Republike Srpske (146.800 KM), motornog vozila (58.383 KM), računarske opreme (116.085 KM) i goriva na teritoriju Federacije BiH (103.600 KM) konstatirali su kako Predsjedništvo nije u postupcima javnih nabaki zahtijevalo garancije za ozbiljnost ponude i garancije za dobro izvršenje ugovora, a koje su kao mogućnost predviđene člankom 61. Zakona o javnim nabavama. Pribavljanjem garancija u procedurama gdje je to potrebno i moguće, Predsjedništvo bi osiguralo mehanizam za zaštitu svojih interesa u postupcima javnih nabavki kao i kontinuitet javnih nabavki.

-Nabavka motornog vozila procijenjene vrijednosti 49.900 KM bez PDV provedena je konkurentskim postupkom. Postupak je pokrenut 02.12.2020. godine. Do predviđenog roka za dostavu ponuda dostavljena je samo jedna ponuda u iznosu procijenjene vrijednosti. Komisija je u procesu evaluacije ponuda istu ocijenilo kao kvalificiranu. Za predmetni postupak je bilo predviđeno provođenje e-aukcije, ali ista nije održana jer je zaprimljena samo jedna ponuda. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača donesena je 14.12.2020. godine, a ugovor zaključen 22.12.2020. godine, nakon dobivenog mišljenja od Pravobraniteljstva BiH. Isporuka vozila izvršena je 25.12.2020. godine. Uvidom u tehničke specifikacije traženog vozila konstatirali smo kako ista može ukazivati na preferiranje nabavljene marke vozila – zaključili su državni revizori.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.