BiH

Porazan izvještaj DEI-a

Totalna blokada na putu BiH ka EU, vlast se skoro nikako ne pridržava obaveza?!

15/02/2022

Zbog političkog zastoja u procesu evropskih integracija u BiH, nisu rađene pripreme za pregovore za EU, kaže se u izvještaju Direkcije za evropske integracije

Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH pripremila je, saznaje Fokus, izvještaj za Vijeće ministara BiH u kojem su navedeni porazni rezultati rada vlasti u protekloj godini. U najkraćem, prema nalazima izvještaja, na sceni je totalni zastoj prema EU, jer se vlast na svim nivoima gotovo i ne pridržava preuzetih obaveza  iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Piše: A. DUČIĆ

Naprimjer, kada je riječ o koordinaciji u procesu evropskih integracija, zbog neusvajanja dokumenata za diskusiju  u Vijeću ministara, nisu održani sastanci Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, zatim Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku i Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost.  Inače, ukupna sredstva kako iz budžeta tako i donacija za ovu namjernu iznosila su 432.000 KM.

Jedan od ključnih akata u okviru evropskih integracija je Program integriranja u Evropsku uniju. Iz DEI-ja, pak, konstatuju da Program integriranja nije pripremljen zbog zastoja u radu tijela uspostavljenih Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH. Planirana sredstva iznosila su 436.000 KM.

Izrada Programa integriranja BiH u EU započela je  u 2020. godini i nastavljena je u 2021. godini. Direkcija je 1.6.2021. godine, u saradnji sa koordinatorima za evropske integracije na svim nivoima vlasti u BiH, pripremila Plan aktivnosti za naredne faze izrade Programa.

-Na osnovu analize dosada realizovanih aktivnosti na izradi Programa može se konstatirati da se radne grupe za evropske integracije nisu pridržavale rokova definiranih u planovima aktivnosti, a koji su bili dovoljno dugi i koji su uvažavali otežane okolnosti uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Direkcija se četiri puta (10.05, 28.05, 26.7. i 11.11.2021. godine) elektronskim putem obraćala svim predsjedavajućim i zamjenicima predsjedavajućih radnih grupa za evropske integracije, kako bi ih podsjetila da postoje kritična odstupanja od planirane dinamike rada, te ih pozvala da preduzmu sve neophodne aktivnosti kako bi se ubrzao proces i ispoštovali planirani rokovi. Ni nakon toga nije zabilježen značajniji angažman i napredak, te rok za završetak izrade Programa od 15 mjeseci – 24.12.2021. godine nije ispoštovan – kaže se u izvještaju DEI-ja.

Još jedan važan segment je i priprema za pregovore o pristupanju BiH EU. No, iz DEI-ja navode da imajući u vidu da je došlo do političkog sastoja u procesu evropskih integracija u BiH, nisu rađene pripreme za pregovore. Sredstva predviđena za ovu namjenu iznosila su 200.000 KM.

Nadalje, s obzirom na činjenicu da se institucije svih nivoa vlasti nisu pridržavale rokova za izradu Priloga institucija  uslijedilo je, kako se navodi u izvještaju, značajno kašnjenje pa dopuna priloga institucija nije ni rađena. Pošto Program integriranja nije završen, o njemu se nije moglo izvještavati. Planirana sredstva – 290.000 KM.

Nisu ispunjeni ni institucionalni uslovi za razvoj metodologije za razvoj funkcionalne kooordinacije, došlo je do kašnjenje u uspostavi novog instrumenta IPA III, nije došlo do uspostavljenih IPA struktura i definiranje modela IPA struktura i veze sa sistemom koordinacije procesa evropskih integracija, kao ni cjelodržavnih sektorskih strategija za IPA sektore, uključujući reformu upravljanja javnim finansijama.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.