BiH

Vlada FBiH insistira na sazivanju nove Skupštine “Feroelektra”

20/06/2015

Shodno odluci Općinskog suda u Sarajevu, temeljni kapital u iznosu 60,66 posto imovine “Feroelektro” d.d. Sarajevo vraćen je Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) raskidom kupoprodajnog ugovora sa firmom “Stanić Invest” d.o.o. Kreševo.

Prethodni saziv Vlade FBiH je na 153. sjednici održanoj 25. februara dao prethodnu saglasnost za imenovanje vršilaca dužnosti (v.d.) članova Nadzornog odbora “Feroelektra”.

S obzirom na to da dva od tri člana nisu ispunjavali uslove za imenovanje u Nadzorni odbor i nisu se mogli registrirati kod komisije za vrijednosne papire, bilo ih je potrebno zamijeniti.

Zbog čega je prethodni saziv vlade imenovao dva člana Nadzornog odbora koji ne ispunjavaju uslove te zašto nisu blagovremeno razriješeni kada je utvrđeno da ne ispunjavaju uslove, ostaje nepoznato.

Međutim, novoimenovana Vlada FBiH je 7. maja na 4. sjednici donijela odluku o izmjeni odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje v.d članova Nadzornog odbora “Feroelektra” koji ispunjavaju uslove za imenovanje.

Shodno pomenutoj odluci Općinskog suda, Nadzorni odbor “Feroelektra” koji je imenovao vlasnik “Stanić Invest”, sazvao je Skupštinu društva koja je objavljena 25. aprila.

Dnevni red Skupštine uključivao je tri tačke, i to tačku 1. Izbor radnih tijela – predsjednika Skupštine – Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja na skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu Ermin Pejković, predsjednik Samir Pamdžić, član Nađa Mekić, član – Zapisničara – Dva ovjerivača zapisnika.

Zatim tačku 2. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine te tačke 3. Donošenje odluke o privremenom imenovanju tri člana Nadzornog odbora privrednog društva “Feroelektro” i 4. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju društva za 2014. godinu s Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora te Planom poslovanja društva za 2015. godinu.

Ali, svjesno je i namjerno izostavljeno da se prije tačke 3. dnevnog reda imenovanja članova Nadzornog odbora, uvrsti i tačka dnevnog reda Razrješenje postojećeg Nadzornog odbora.

S obzirom na to da dioničar ima pravo na dopunu dnevnog reda u roku od osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u skladu sa članom 243. stav 1. Zakona o privredenim društvima, u tom trenutku je shodno Uredbi o vršenju ovlaštenja sa učešćem državnog kapitala organa FBiH (“Službene novine Federacije BiH 35/11”) nadležno resorno Federalno ministarstvo trgovine bilo dužno izvršiti dopunu dnevnog reda na ovoj skupštini.

Federalno ministarstvo trgovine nije izvršilo dopunu dnevnog reda Skupštine “Feroelektra”, iz sasvim nepoznatih razloga, te stoga na današnjoj skupštini “Feroelektra”, i da je održana, ne bi mogao biti imenovan novi nadzorni odbor, zbog propusta Federalnog ministarstva trgovine.

Od trenutka stupanja na snagu Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, Vlada FBiH transparentno vrši neposredna ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, što sa prethodnom uredbom i pojedinim resornim ministarstvima nije bio slučaj.

Vlada FBiH je u potpunosti posvećena zaštiti interesa i imovine FBiH i iskoristit će sva svoja ovlaštenja i zakonska sredstva kako bi zaštitila imovinu privrednog društva Feroelektro i pružila potrebnu zaštitu radnicima ovog privrednog subjekta.

S obzirom na to da današnja skupština nije održana radi nedostatka kvoruma, Vlada FBiH će, u zakonski predviđenom roku, insistirati na sazivanju nove Skupštine privrednog društva “Feroelektra”, u skladu sa članom 245. stav.2 a u vezi sa članom 243. stav 1. Zakona o privrednim društvima, na kojoj će primijeniti sva svoja zakonska ovlaštenja i zaštiti imovinu FBiH, saopćila je punomoćnica Vlade FBiH na Skupštini “Feroelektro” d.d. Sarajevo Amra Đendušić.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.