BiH

usvojen niz mjera

Vlada FBiH zasjedala u Sarajevu, evo svih odluka koje su donesene

19/03/2020

Predviđena je uspostava posebnog fonda za stabilizaciju privrede s ciljem podrške kompanija-izvoznica koje se zbog posljedica širenja koronavirusa na izvoznim tržištima suočavaju sa problemima u poslovanju

Vlada Federacije BiH je, na današnoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o Programu aktivnosti Vlade FBiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

Ciljevi ovih aktivnosti su očuvanje radnih mjesta, pojačana zaštita u slučaju gubitka posla, očuvanje stabilnosti PIO i očuvanje stabilnosti bankarskog sektora.

Jedna od mjera je uspostava Koordinacionog odbora za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa, što je urađeno na osnovu zaključka Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH. Kordinacioni odbor čine resorni federalni ministri, na čelu s federalnom ministricom Editom Đapo. U njegov rad bit će uključeni predstavnici poslodavaca i sindikata, te eksperti, a, po potrebi, predstavnici kantonalnih vlada.

Predviđena je uspostava posebnog fonda za stabilizaciju privrede s ciljem podrške kompanija-izvoznica koje se zbog posljedica širenja koronavirusa na izvoznim tržištima suočavaju sa problemima u poslovanju. Pored toga ovaj fond podržao bi kompanije iz ostalih sektora, posebno transporta i turizma, te ostalih. Sredstva za finansiranje fonda bila bi osigurana kroz interventne kredite/donacije međunarodnih finansijskih institucija, kao i zaduženjem na domaćem tržištu kapitala. Sredstva fonda uglavnom bi bila korištena za osiguranje finansijskih sredstava za prevazilaženje poremećaja u poslovanju i izmirivanju obaveza uz obezbjeđenje adekvatnih instrumenata osiguranja, kao i podršku restrukturiranju kreditnih aranžaman putem regresiranja kamatnih stopa kompanijama koje za to ispunjavaju uvjete, uz uvjet da ne otpuštaju radnu snagu.

Vlada će uputiti poziv kantonalnim vladama i općinskim administracijama da doprinesu ovom fondu iz kojeg bi bila distribuirana sredstva prema zajednički utvrđenim kriterijima u okviru Koordinacionog odbora.

Bit će uspostavljen garantni fond s ciljem održavanja i poboljšanja likvidnosti kompanija za koje se uspostavi da im je poslovanje ugroženo zbog širenja koronavirusa. Sredstva ovog fonda uglavnom će činiti komisiona sredstva Vlade FBiH kod Razvojne banke FBiH. Po potrebi, dodatna sredstva bi mogla biti osigurana od strane Vlade FBiH, ali i međunarodnih multilateralnih i bilateralnih kreditora/donatora. Garancije bi se plasirale putem komercijalnih banaka na osnovu odgovarajućih ugovornih aranžmana sa Razvojnom bankom FBiH.

Cilj uvođenja moratorija na otplatu kredita je uspostava okvira za restruktuiranje kreditnih aranžmana fizičkih i pravnih osoba kod kojih bude utvrđeno da su nastupile otežavajuće okolnosti za servisiranje kredita usljed širenja koronavirusa. Uzimajući u obzir važeći zakonski okvir o nezavisnosti Agencije za bankarstvo FBiH, Vlada će zatražiti od ove institucije kao i nadležnih državnih tijela da donesu mjere za osiguranje moratorija na otplatu i restruktuiranje kreditnih aranžmana. Pored ovoga, bit će osiguran moratorij na plaćanje kreditnih obaveza korisnicima (čije poslovanje je ugroženo zbog širenja koronavirusa) takozvanog trajnog revolving fonda kod onih banaka koji ga administriraju.

Vlada FBiH će zadužiti Razvojnu banku FBiH da, u suradnji s resornim ministarstvima, pripremi prijedlog odluke o uspostavljanju kreditne linije za poboljšanje likvidnosti kompanija za koje se utvrdi da je poslovanje ugroženo širenjem koronavirusa.

INFORMACIJE O PODUZETIM MJERAMA NA SUZBIJANJU COVID-19

Federalna uprava za inspekcijske poslove i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija upoznali su Vlada Federacije BiH o mjerama i aktivnostima koje su poduzeli u okviru svojih nadležnosti na suzbijanju pandemije koronavirusa.

PROSTORI BOLNICE DATI NA KORIŠTENJE

Vlada FBiH je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje objekata u krugu bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu Centru za edukaciju sudaca i tužitelja i Univerzitetu Sarajevo – Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Ujedno, dala je na korištenje Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine – Službi za epidemiologiju objekat bivšeg Armijsko medicinskog centra u krugu Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, ulica Halida Nazečića broj 4, u Sarajevu, površine 1.560 m2.

Dat je na korištenje JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji BiH objekat u krugu Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu, spratnosti P+2, ukupne površine 686 m2, bez naknade.

INFORMACIJA O MJERAMA I AKTIVNOSTIMA NA ZBRINJAVANJU MIGRANATA

Federalna vlada upoznala se s informacijom Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o mjerama i aktivnostima na zbrinjavanju migranata u uvjetima pandemije koronavirusa i uputila preporuku Federalnom štabu civilne zaštite da donese odluke o ograničenju njihovog kretanja.

Vlada podsjeća da je, prema članu 225. Krivičnog zakona Federacije BiH, prenošenje zaraznih bolesti krivčno djelo, za što je predviđena kazna zatvora do jedne godine.

SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE ZEMLJIŠNIH ČESTICA ZA POTREBE IZGRADNJE TUNELA IVAN

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o davanju suglasnosti za korištenje 12 zemljišnih čestica označenih kao javno dobro. Suglasnost za ulazak u posjed i izvođenje zahvata na ovim nekretninama data je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, s ciljem omogućavanja izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin – Ivan, poddionica Tunel Ivan.

Naime, elaboratom eksproprijacije za potrebe izgradnje autoceste na ovoj dionici i poddionici obuhvaćene su i nekretnine označene kao javno dobro. Stoga je bilo potrebno donijeti odluku koja omogućava nesmetan ulazak u posjed i početak radova na izgradnji autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin – Ivan, poddionica Tunel Ivan.

ODOBRENO RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA

Vlada FBiH je odobrila raspoređivanje sredstava Federalnog ministarstva zdravstva i to s podračuna u iznosu od 129.859,74 KM.

Riječ je o donatorskim sredstvima u okviru IPA INTERREG – IPA CBC Croatia – Montenegro – Bosna i Hercegovina, namijenjenog za financiranje projekta NeurNet – Mreža za zbrinjavanje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom i bolesnika sa uznapredovalom fazom Parkinsove bolesti.

Ovo je učinjeno jer je stupanjem na snagu Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2020. godinu proizašla obveza da donacije i transferi koji nisu planirani u proračunu a budu ostvareni tijekom fiskalne godine, namjenski budu korištene po odlukama Vlade FBiH, a na prijedlog proračunskih korisnika.

USVOJEN IZVJEŠTAJ FEDERALNOG MINISTARSTVA TRGOVINE

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva trgovine o provođenju Akcionog plana za realizaciju projekta “Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u FBiH” za period 2019. godinu, koji će biti objavljen na web stranicama Vlade FBiH i ovog ministarstva.

Kao što je je poznato, Vlada FBiH je donijela odluku o izradi Strategije razvoja FBiH u periodu 2021.-2027. godina. Strategija je integralni, multisektorski strateški dokument Federacije BiH koji definira javne politike i usmjerava razvoj teritorije Federacije BiH, te predstavlja osnov je za izradu programa rada Vlade FBiH za mandatni period, dokumenta okvirnog budžeta, te trogodišnjih i godišnjih planova rada organa uprave i godišnjeg programa rada Vlade.

Ova strategija razvoja je podloga za usklađivanje i izradu strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave, sektorskih strategija i strateških i drugih dokumenata kao osnovna platforma društveno-ekonomskog razvoja FBiH.

Federalno ministarstvo trgovine je svoje strateške planove i godišnje planove usaglašavalo s pravcima razvoja domaćeg tržišta u Federaciji BiH i sačinilo izvještaj za 2019. godinu u skladu sa Akcionim planom projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u FBiH“ za period 2016.- 2019. godina.

Obzirom da je u toku izrada Strategije razvoja FBiH za period 2021.- 2027. godina, koju radi Federalni zavod za programiranje razvoja, koja će inkorporirati strateške ciljeve akcionih planova sektorske Strategije razvoja trgovine i domaćeg tržišta u FBiH, ne postoje razlozi za izradu novog Akcionog plana ovog projekta za period koji obuhvata Strategija razvoja FBiH 2021.-2027.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA DUGOM FBiH 2020.-2022.

Vlada FBiH usvojila je Strategiju upravljanja dugom FBiH za razdoblje od 2020. do 2022. godine i zadužila Federalno ministarstvo financija da ovaj dokument objavi na svojoj web stranici, a Generalni sekretarijat Vlade FBiH da ga uputi Parlamentu FBiH radi informiranja.

Ciljevi Strategije upravljanja dugom su osiguranje sredstava za financiranje vladinih potreba (servisiranje obveza postojećeg duga i financiranje razvojnih projekata) uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku, te razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.

Strategija je pripremljena na bazi postojećeg portfelja duga FBiH, Programa javnih investicija FBiH 2020.-2022. godina i Smjernica ekonomske i fiskalne politike FBiH za isto razdoblje.

S ciljem jednoobraznosti strategija na svim razinama u BiH, pretpostavke troškova i cijena za razdoblje koji pokriva Strategija urađene su u suradnji s Ministarstvom financija BiH, Ministarstvom financija RS i Direkcijom za financije Brčko Distrikta BiH.

Srednjoročna strategija upravljanja obuhvaća portfelj duga kojim upravlja Vlada FBiH, a koji je odobrio Parlament Federacije BiH, odnosno ukupni vanjski dug FBiH, uključujući i onaj dio vanjskog duga koji je ugovoren radi prosljeđivanja krajnjim korisnicima (financijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima, gradovima i općinama) i ukupan unutarnji dug Vlade Federacije BiH.

Ukupan portfelj duga koji je razmatran u Strategiji u iznosu od 5.306,93 milijuna KM (3.036,01 milijuna dolara) ili 24,14 posto BDP-a FBiH, a sastoji se od vanjskog duga FBiH u iznosu od 4.595,39 milijuna KM (2.628,95 milijuna dolara) ili 86,59 posto ukupnog portfelja duga, te unutarnjeg duga od 711,54 milijuna KM (407,06 milijuna dolara), .

Ukupan portfelj duga ima relativno nisku ponderiranu prosječnu kamatnu stopu od 1,6 posto.

PLAN ZADUŽIVANJA FBiH U 2020. GODINI

Godišnji plan zaduživanja Federacije BiH za 2020. godinu, koji je danas usvojila Federalna vlada, daje pregled aktivnosti koje Vlada namjerava poduzeti tijekom 2020. godine u pogledu ostvarivanja postavljenih ciljeva, a u svezi zaduživanja na vanjskom i domaćem tržištu.

Ovaj plan pripremljen je sukladno smjernicama i ciljevima definiranim Strategijom upravljanja dugom 2020.-2022. godina, a obuhvaća planove financiranja utvrđene Proračunom FBiH za 2020. godinu, kao i kapitalna ulaganja utvrđena Programom javnih investicija Federacije BiH 2020.-2022. godina.

Na temelju potreba identificiranih Proračunom FBiH za 2020. godinu i Programom javnih investicija FBiH 2020-2022. godina, iznos sredstava koja bi trebala biti angažirana u 2020. godini po osnovi vanjskog duga je 667,21 milijuna KM.

Domaće zaduživanje planirano je Proračunom Federacije BiHu iznosu od 500 milijuna KM. Realizacija plana zaduživanja na domaćem tržištu za 2020. godinu zavisi od više faktora, a prije svega od ciljane razine likvidnosti Jedinstvenog računa riznice i realizacije plana prihoda i rashoda tijekom 2020. godine. Plan zaduživanja bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija i upućen, radi informiranja, Parlamentu FBiH.

SREDSTVA ZA IZGRADNJU VODOVODA PLAVA VODA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekat regionalni vodovod Plava voda, u iznosu od 2.000.000 eura.

Ova sredstva će biti korištena za osiguranje pouzdane i dugoročne opskrbe vodom Zenice, Travnika, NoviogTravnik i Busovače putem regionalnog sistema za zahvaćanjem vode iz izvorišta Plava voda u općini Travnik.

O KONTROLI ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Vlada FBiH usvojila je danas informaciju Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrameno-oslobodilačkog rata o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1. oktobra do 31. decembra 2019. godine.

Ova informacija će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i uredima Međunaroddnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Sarajevu, te biti objavljena i na web stranici resornog ministarstva.

Istovremenom, Vlada je dala saglasnost resornom ministarstvu na Dinamički plan realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za 2020. godinu, te zadužila ovo ministartsvo i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da poduzmu mjere i radnje za njegovo provođenje u tekućoj godini.

ANEKS NA UGOVOR O TRANSPORTU PRIRODNOG GASA

Federalna vlada je prihvatila informaciju o potpisivanju Aneksa 24 o transportu prirodnog gasa s FGSZ za period 2020.-2023. godina, koju je, na osnovu zahtjeva privrednog društva BH-Gas d.o.o. Sarajevo, pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Vlada je saglasna s tekstom Pisma uvjerenja koje će činiti prilog Aneksu 24 Dugoročnog ugovora o transportu s FGSZ. Vlada je ovlastila premijera Federacije BiH da, uime Vlade FBiH, potpiše Pismo uvjerenja.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Usvojen je izvještaj o radu Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata za prošlu godinu.

Vlada FBiH je prihvatila izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć-informacije na javnim cestama u Federaciji BiH za period januar – decembar 2019. godine, te zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH da prate radove i redovno izvještavaju u skladu sa Zakonom o cestama FBiH.

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada Federacije BiH danas je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata potrebnih za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje direktora i za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Riječ je o prijedlozima odluka o kriterijima i o raspisivanju javnih oglasa za izbor i imenovanje direktora i članova UO Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Prijedlogu rješenja o imenovanju Komisije za provođenje ovog postupka, te prijedlogu teksta javnog oglasa za ove izbore izbore i imenovanja.

Vlada FBiH dala je saglasnosti na rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora i predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić koja je federalni ministar rada i socijalne politike donio aktom od 18.3.2020. godine.

Federalna vlada dala je prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata, te za imenovanje Fuada Hadžimehmedovića, Esada Hasanovića i Miroslava Rozića za vršioce ovih dužnosti, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Danas su Ivan Primorac i Adis Šehić, kao predstavnici Federacije BiH, razriješeni članstva u Upravnom odboru Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije, zbog isteka mandata, a na ove pozicije su imenovani Merima Karić i Dijana Tomić.

Enver Mujezinović ovlašten je za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničara privrednog društva BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik.

Vlada je Esada Bukala, zbog navršenih 40 godina penzijskog staža, razriješila dužnosti direktora Federalnog zavoda za agropedologiju, sa 3.5.2020. godine. Za vršioca ove dužnosti, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovan je Dženan Vukotić, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.