BiH

Vlada TK utvrdila Prijedlog zakona o unutrašnjim poslovima

16/07/2015

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na vanrednoj sjednici dala saglasnost na Pravilnik o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.

Standardi i normativi visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona definišu minimalno opterećenje nastavnika uz ostale propisane obaveze u okviru 40-satne radne sedmice od 6 sati predavanja sedmično i maksimalno opterećenje nastavnika u nastavi na svim ciklusima od 10 sati predavanja u okviru 40-satne radne sedmice.

U skladu sa navedenim, sačinjen je Pravilnik o grupama poslova i zadataka, uslovima za njihovo obavljanje i okvirnim koeficijentima za obračun plaća u javnim ustanovama visokog obrazovanja.

Univerzitet u Tuzli je dužan da u roku od 30 dana od dana donošenja ovog pravilnika sačini prijedlog pravilnika o plaćama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih na JU Univerzitet u Tuzli usklađen sa istim i dostavi Vladi radi davanja saglasnosti.

Prijedlogom pravilnika predviđeno je, a u skladu sa usvojenim Standardima i normativima visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, da koeficijent za obračun plaće za minimalno sedmično opterećenje od 6 sati predavanja ostaje u visini postojećeg koeficijenta za obračun plaće za minimalno sedmično opterećenje za ranijih 5 sati predavanja sedmično, dok se za svaki naredni sat predavanja od 6 sati do 8,5 sati koeficijent uvećava za 0,38 kod redovnog profesora, za 0,35 kod vanrednog profesora i 0,32 kod docenta.

Za svaki naredni sat od 8,5 do 10 sati predavanja sedmično koeficijent se povećava za 0,10 kod redovnog profesora, za 0,08 kod vanrednog profesora i za 0,05 kod docenta.

Koeficijenti kod vannastavnog osoblja ostaju nepromijenjeni.

Vlada TK utvrdila je danas i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima TK.

Razlog za donošenje izmjena i dopuna Zakona je činjenica da od donošenja Zakona do danas, nisu osigurane sve normativne, finansijske i tehničke pretpostavke za finansijsko osamostaljenje Uprave policije MUP TK, kako je to predvidio prethodni Zakon, kao i potreba za pripremu budžetskog zahtjeva MUP TK-a za 2016. godinu.

Ovim izmjenama i dopunama prolongira se rok primjene Zakona do budžetske 2017. godine, kako bi se stekli uslovi za njegovu primjenu.

S obzirom da se ne radi o obimnim izmjenama Prijedlog zakona je u skupštinsku poceduru upućen po skraćenom postupku.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

Do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje novog upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, Upravni odbor Bolnice činit će Armin Begović, predsjednik i članovi Senahid Džebo, Nermin Slamnik, Šefik Halilčević i Hasib Jahić.

Upravni odbor je imenovan kako bi se ispoštovao rok za imenovanje kojeg je Vlada postavila prilikom preuzimanja osnivačkih prava u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje NO JP “Međunarodni aerodrom Tuzla“.

Shodno izmjenama za člana Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća je predložen Asmir Avdić, saopćeno je iz Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa TK.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.