BiH

Novi izvještaj revizora

Za Tužilaštvo ima još posla u FUCZ-u: Otkrivene i druge sumnjive nabavke za vrijeme Solaka

11/08/2021
Foto: Pixsell/Fokus

Budući da je Tužilaštvo BiH izuzelo dokumentaciju za respiratore i testove, revizori su češljali drugu dokumentaciju. Našli su još svašta…

U opsežnom izvještaju objavljenom danas federalni revizori su ustanovili mnoštvo nezakonitih rabota u Federalnoj upravi civilne zaštite i to ne samo u prvom mjesecima nakon proglašenja pandemije, prošle godine, ali ipak mahom dok je na čelu FUCZ-a bio Fahrudin Solak. On je, podsjetimo, suspendiran 12. aja 2020.

Piše: A. DUČIĆ

Ako je suditi prema onome što su ustanovili, za istražne organe ima još posla i to mimo famoznih 100 respiratora ACM812A ugovorne vrijednosti u iznosu od 10.530.000 KM za koje se pred Sudom BiH trenutno vodi process protiv Solaka, zatim premijera i dopremijerke Fadila Novalića i Jelke Milićević, te Fikreta Hodžića.

Federalni revizori su naveli da je Tužilaštvo BiH izuzelo dokumentaciju vezano za respiratore, zatim za nabavku 150.000 komada testova za virus u vrijednosti od 4.625.303 KM, „Cubicus“ d.o.o. Sarajevo za nabavku 20.000 komada testova za virus i testova i reagensa za virus u vrijednosti od 1.365.390 KM, „Minerva Medica“ d.o.o. Sarajevo za nabavku PCR testova u iznosu od 1.343.160 KM, „Development Balkan Group“ d.o.o. Sarajevo za nabavku 30.000 komada medicinskih maski i 1.000 komada jednokratnih medicinskih sterilnih kombinezona ugovorene vrijednosti od 759.096 KM, kao i dokumentacija vezana za raspodjelu, verifikaciju, instalaciju i održavanje aparata za mehaničku ventilaciju), tako da su u tom dijelu imali ograničenu reviziju i to nije bilo predmet revizijskih postupaka.

– Za ostale nabavke za koje su donesene odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama, a za koje nije izuzeta dokumentacija od nadležnih institucija, metodom uzorka izvršen je uvid u postupke i dat je nalaz o primjeni Zakona. Direktni sporazumi testirani su revizijom realizacije izdataka. U skladu s Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije39, Uprava je predvidjela provođenje e-aukcije za sve postupke javnih nabavki gdje se kao kriterij za dodjelu ugovora koristi „najniža cijena“. Izvršenim uvidom u provedene nabavke konstatovali smo da su na osnovu dostavljenih ponuda zaključivani ugovori o kupoprodaji robe. Međutim, nije nam prezentirano na koji način su odabrane ponude, odnosno kako su obaviješteni ponuđači o potrebi nabavke vrste i količine roba i na koji način su utvrđene specifikacije i karakteristike robe – naveli su revizori.

U nastavku pročitajte šta je sve sporno.

NABAVKA 20 TERMALNIH KAMERA U VRIJEDNOSTI OD 77.220 KM izvršena je na osnovu ponude „Patriom“ d.o.o. Visoko od 19. 3. 2020. godine.Ugovor o kupoprodaji zaključen je 23. 3. 2020. godine, roba je primljena 2. 4. 2020. godine i plaćena 7. 4. 2020. godine. Ove medicinske kamere su u vrijeme stanja nesreće korištene za mjerenje tjelesne temperature na graničnim prelazima. Na stanju je 31. 12. 2020. godine bilo 14 komada. Odlukom nije utvrđeno za koje institucije se nabavljaju, u kojem broju i kako će se podijeliti.

NABAVKA 1.000 KOMADA VIŠEKRATNIH ZAŠTITNIH ODIJELA U VRIJEDNOSTI OD 175.500 KM izvršena je na osnovu Ponude od 18. 3. 2020. godine.Ugovor je 23. 3. 2020. godine zaključen sa „Patriom“ d.o.o. Visoko, 8. 4. 2020. godine izvršena je isporuka, a plaćeno je 13. 4. 2020. godine. Uvidom u robnu karticu konstatovali smo da je u aprilu 2020. godine podijeljeno 215 komada, a na 31. 12. 2020. godine u skladištu je ostalo 785 komada ovih zaštitnih odijela. U Odluci Vlade FBiHo davanju prethodne saglasnosti Štabu za nabavku od 25. 3. 2020. godine, navedena je potreba za 5.000 komada zaštitnih odijela, bez posebne specifikacije i opisa. U Planu potreba medicinske opreme i medicinskih sredstava za zdravstvene ustanove u FBiH, koji je 25. 3. 2020. godine dostavio Zavod za javno zdravstvo FBiH, pod rednim brojem 34 navedena je potreba za 1.000.000 komada skafandera ili skafander-ogrtača, a nije iskazana potreba za zaštitnim odijelima.

Kod nabavke kreveta sa madracem i posteljinom za karanten u Odluci Vlade FBiH o davanju prethodne saglasnosti, Odluci Štaba o nabavci, Odluci o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama i Ugovoru o kupoprodaji od 23. 3. 2020. godine, navedeno je da se radi o NABAVCI 600 KOMADA KREVETA SA MADRACEM I POSTELJINOM (189.885 KM), a u Ponudi od 20. 3. 2020. godine navedeno je da se radi o 500 komada u istom iznosu, koliko je i isporučeno. Plaćeno je 24. 3. 2020. godine avansno 100% na osnovu Predračuna, a cjelokupna količina nije isporučena u roku predviđenom u Ugovoru, već sa zakašnjenjem. Od nabavljene količine Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je 25. 3. 2020. godine dato 155 komada i vraćeno 22. 5. 2020. godine, a stanje u skladištu na 31. 12. 2020. godine bilo je 500 komada, koliko je i nabavljeno.

NABAVKA 50.000 KOMADA ZAŠTITNIH ODIJELA TIP 5 izvršena je na osnovu ponude firme „Patrio“ d.o.o. Visoko od 10. 4. 2020. godine, a 16. 4. 2020. godine zaključen je Ugovor o kupoprodaji roba u vrijednosti od 1.989.000 KM. Plaćeno je avansno 100% po ponudi, a isporuka je, u skladu sa ugovorom, trebala biti 25. 4. 2020. godine, a izvršena je 14. 5. 2020. godine. Raspodjela je izvršena na osnovu Naredbe Štaba od 22. 5. 2020. godine; uglavnom kantonalnim štabovima civilne zaštite 40.064 komada, a na 31. 12. 2020. godine na stanju u skladištu je ostalo 9.936 komada. Pored ovih, u skladište je 30. 4. 2020. godine od istog dobavljača zaprimljeno 500 komada višekratnih dvoslojnih zaštitnih odijela, koja nisu nikom data i u cijelosti su bila na stanju na 31. 12. 2020. godine. Napominjemo,Odlukom od 25. 3. 2020. godine Vlada FBiH dala je saglasnost Federalnom štabu civilne zaštite za nabavku opreme u vrijednosti od 7.128.012 KM, u kojoj je predviđena i nabavka 5.000 komada zaštitnih odijela u iznosu od 281.650 KM.

Također, uz izuzeće primjene Zakona o javnim nabavkama, na osnovu predračuna, 9. 4. 2020. godine zaključen je Ugovor o kupoprodaji robe sa „Fabrianom“ d.o.o. Sarajevo za NABAVKU 200.000 KOMADA MEDICINSKIH NITRIL RUKAVICA U VRIJEDNOSTI OD 42.120 KM. Ugovorom je utvrđeno da će kupac isplatu ukupnog iznosa izvršiti odmah nakon prijema ispravne fakture i otpremnice za isporučenu robu, a prodavac se obavezao da će robu isporučiti odmah nakon potpisivanja Ugovora. Predviđeno je sačinjavanje Zapisnika o primopredaji robe.

– Uvidom u dokumentaciju konstatovali smo da je, suprotno utvrđenom u Ugovoru, 15. 4. 2020. godine plaćeno dobavljaču avansno 100%, a cjelokupna ugovorena količina nikad nije isporučena Upravi – istaknuto je u revizorskom izvještaju.

Da planiranje postupaka nabavki nije adekvatno potvrđuje i činjenica da je NABAVKA DIGITALNIH RADIOREPETITORA predviđena Planom nabavki za 2019. godinu, kada je započeta procedura nabavki, a i Planom nabavkiza 2020. godinu. Ugovor je zaključen 9. 3. 2020. godine sa „SHOT“ d.o.o. Zenica na iznos od 369.895 KM. Prodavac se obavezao da će robu isporučiti 60 dana od potpisivanja Ugovora. Međutim, obaveza nije u potpunosti izvršena u 2020. godini, jer, kako je obrazloženo, kupac (Uprava) nije u mogućnosti staviti na raspolaganje odgovarajuće lokacije za instaliranje opreme, zbog čega je zaključen I Aneks Ugovora o javnoj nabavci, kojim se rok za izvršenje prolongira do 30. 9. 2021. godine. O planiranju lokacije za instaliranje opreme nije se vodilo računa prilikom planiranja i provođenja ove nabavke, što za posljedicu ima da su utrošena sredstva, a projekat nije realizovan.

– Nabavke roba za koje su zaključeni ugovori u vrijednosti od 2.431.605 KM nisu provedene u skladu s procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama. Ne možemo potvrditi njihovu hitnost s obzirom na rokove isporuke, stanje robe na kraju godine, kao i na činjenicu da sva roba nije isporučena – naveli su federalni revizori.

Kršenje zakona u FUCZ-u ustanovljeni su i u drugim segmentima.

– Obračun i isplata posebnog dodatka na plaću za posebne uslove rada nije u potpunosti u skladu s članom 23. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH i članom 192. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Posljedica toga je da se iskazani troškovi bruto plaća i naknada plaća u iznosu od 5.440.028 KM mogu značajno razlikovati od onih koji bi se utvrdili prema važećim zakonskim propisima. Također, popis sredstava i opreme na 31. 12. 2020. godine, koja se vodi u knjigovodstvenim evidencijama Uprave, a koja je data drugim licima i udruženjima na korištenje, nije izvršen u skladu s članom 25. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH – zaključuju revizori.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.