Vijesti

Predstavljen Akcioni plan za borbu protiv korupcije grada Bijeljine

12/06/2015

U Bijeljini je danas održana press konferencija na kojoj su gradonačelnik Mićo Mićić te predstavnici radne grupe i Helsinškog odbora za ljudska prava u RS, kao člana Mreže ACCOUNT, prezentirali Akcioni plan za borbu protiv korupcije u period 2015-2018.

Kako je rečeno na prezentaciji, trenutno se dovršava radna verzija plana. On će sadržavati sljedeće elemente:

– ciljeve Akcionog plana, odnosno šta se želi postići realizacijom Akcionog plana :

1. javnost rada,
2. unapređenje efikasnosti rada,
3. odgovornost, integritet i primjena etičkih standarada,
4. unapređenje kontrolnih mehanizama i sistema
5. dalje razvijanje mehanizama i stvaranje podsticajnog ambijenta za veće učešće građana, civilnog i privatnog sektora u aktivnostima organa Grada)

– popis mjera i aktivnosti koje će preduzimati organi Grada i zaposleni u Gradskoj upravi da bi se postigli definisani ciljevi, određivanjem odgovornih za sprovođenje, resursa, rokova i indikatora praćenja,

– način implementacije, monitoring, izvještavanje i evaluaciju, sa definisanjem odgovornih tijela, načina i rokova za izvršavanje pojedinih zadataka u implementaciji Plana.

Namjera je da se krajem juna 2015. godine javnosti predstavi nacrt Akcionog plana, pozovu sve zainteresovane da daju svoje ideje, prijedloge i mišljenja, da se obavi javna rasprava, utvrdi prijedlog Akcionog plana koji bi Radna grupa u drugoj polovini jula mjeseca ove godine dostavila gradonačelniku na dalju proceduru.

Grad Bijeljina se priključio mreži ACCOUNT tako što je odlučio da izradi sopstveni Akcioni plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, u čemu mu u partnerstvu pomaže Halsinški odbor za ljudska prava u RS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.