Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Izvještaj

Inspektori na fakultetima: Koje su nepravilnosti otkrivene u radu Univerziteta u Tuzli

univerzitet tuzla
Foto: FB studomat.ba

Ovo su samo neki od primjera 31 inspekcijskog nadzora koji je od februara 2021. do jula 2023. obavljen po zaprimljen predstavkama

Studenti već godinama iznose različite optužbe na račun Univerziteta u Tuzli, a određene nepravilnosti i nedostaci utvrđeni su i tokom inspekcijskog nadzora od februara 2021. do jula 2023. godine, piše Žurnal.

Jedna od utvrđenih nepravilnosti uočena je i u provođenju konkursa za izbor saradnika u zvanje asistenta na Filozofskom fakultetu. Tako od 268 uposlenika Univerziteta tri ne ispunjavaju uslove, odnosno nisu imali najmanju prosječnu ocjenu osam. Sva tri uposlenika su izabrani tokom 2000. godine.

“Postupajući inspektor nije ustanovio ništa što podliježe izricanju kaznenih i prekršajnih mjesta, jedino je Senatu Univerzitate u Tuzli uputio informaciju o uočenim manjkavostima”, stoji u izvještaju o inspekcijskom nadzoru iz aprila 2023. godine.

Identični nastavni predmeti

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove TK zaprimila je i prijavu o nepravilnostima na Fakultetu elektrotehnike u provođenju konkursa za izbor kandidata za asistenta sa zasnivanjem radnog odnosa sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast „elektroenergetske mreže i sistemi“.

Ključni žalbeni navod, koji je inspekcija i potvrdila, odnosi se da komisija jednom od kandidata nije pravilno dodijelila bodove po kriteriju visine prosječne ocjene iz uže naučne oblasti na koju se kandidat i birao.

Veći broj pritužbi podnesen je i na račun Akademije dramskih umjetnosti, a jedna od njih se odnosila i na identičnost nastavnih predmeta Gluma na filmu i TV na I i II ciklusu studija studijskog programa, kao i predmeta Osnovi režije na istom studijskom program na I i II ciklusu.

Kantonalni inspektor je utvrdio da su predmetni planovi u potpunosti isti i to u pogledu ciljeva nastavnog procesa, ishoda učenja, indikativnih sadržaja nastavnog predmeta, metoda učenja, objašnjenja o provjeri znanja. Rješenjem je naređeno otklanjanje nedostataka.

Ovo su samo neki od primjera 31 inspekcijskog nadzora koji je od februara 2021. do jula 2023. obavljen po zaprimljen predstavkama. Spomenimo i to da su kantonalni inspektori još 2021., nakon zaprimljene prijave, otkrili da je tehnička sekretarka na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i nakon penzionisanja ostala da radi na toj poziciji po ugovoru o djelu.

Tokom redovnog inspekcijskog nadzora na Univerzitetu u Tuzli uočene su određene nepravilnosti i nedostaci na nekim od fakulteta. Tako, recimo, na Prirodno-matematičkom i Filozofskom fakultetu nije održan predviđeni broj predavanja, a obavijest o tome i novi termin nisu blagovremeno objavljeni na zvaničnoj web stranici fakulteta.

Na Tehnološkom fakultetu utvrđeni su nedostaci u vezi zastupljenosti obavezne literature za nastavne predmete prvog ciklusa studija na svim studijskim programima.

U vezi realizacije ispita inspekcijski nadzor je izvršen devet puta i tom prilikom utvrđene su nepravilnosti na fakultetima Elektrotehnike, Prirodno-matematičkom, Medicinskom, te Akademiji dramskih umjetnosti i Fakultetu za tjelesni odgoj i sport.

Nepravilnosti se ogledaju u tome raspored ispita nije bio uredan jer su student u istom danu imali po više zakazanih ispita. Također, neki od pobrojanih fakulteta nisu na vrijeme u roku od sedam dana od dana održavanja ispita objavljivali rezultate pismenog dijela, niti su za neke predmete oglašavali termin u kojem student mogu izvršiti uvid u svoj rad.

Tako, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli navedeno nije uradio za ispite iz šest predmeta i to “biofizika, epidemiologija sa statistikom, onkologija, prva pomoć, gerijatrija i kineziologija”.

Na osnovu uvida u nastavne programe nastavnih predmeta za Akademiju dramskih umjetnosti je utvrđeno da nisu navodili broj bodova koje studenti mogu ostvariti iz nastavnih predmeta tokom semetra, tako da nije bilo moguće utvrditi da li je u strukturi ukupnog broja bodova predviđeno najmanje 50 posto bodova za aktivnosti i provjere znanja u toku semestra, utvrđeno je tokom inspekcijskog nadzora. U ovim predmetima nije naveden ni odgovorni nastavnik.

Brojne afere

Posljednjih 15-ak godina brojne su afere pogodile tuzlanske fakultete, a o nekima je ranije pisao i Žurnal.

Podsjetimo na slučaj iz 2009. kada se nakon svjedočenja studentica saznalo za profesore Pravnog fakulteta koji su im u zamjenu za ocjenu nudili seks.

Glavni akteri ove afere nikada nisu kažnjeni o čemu je Žurnal pisao još 2016. godine.

Mediji su 2021. pisali i o navodnom namještanju ocjena na Medicinskom fakultetu, a pisalo se i o seksualnom uznemiravanju prema studenticama od pojedinih profesora.