BiH

Nova odluka o izmjenama taksi za strance u BiH

19/05/2017

Odluka o izmjeni tarife administrativne takse kojom se mijenjaju takse za izdavanje obrazaca i radnje u postupcima sa strancima stupila je na snagu 13. maja.

Ranije odluke o taksama koje su bile u primjeni donesene su u decembru 2007. godine i u aprilu 2008. godine, prije stupanja na snagu novog Zakona o strancima kojima su uvedeni dodatni postupci po zahtjevima stranih državljana, a čijom analizom je utvrđeno da su dosadašnje takse bile nesrazmjerno niske i nedovoljne u odnosu na sve radnje koje postupajući organ mora preduzeti.

Također, izvršena je i uporedna analiza podataka o visini takse za te radnje i aktivnosti službi i tijela u zemljama okruženja i to u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, te su nove takse usklađene sa zemljama u okruženju.

Odlukom o izmjeni tarifa administrativnih taksi u postupcima sa strancima između ostalog je propisano da se za prijavu boravišta u Službi za poslove sa strancima i policiji plaća 10 KM administrativne takse.

Ovom odredbom nisu obuhvaćena registrirane fizičke i pravnre osobe koje pružaju usluge smještaja koji u skladu sa Zakonom o strancima imaju ovjerenu knjigu stranih gostiju, te stranci koji borave u hotelima, motelima, hostelima, prenoćištima, internatima i drugim registriranim pružaocima usluga smještaja ne podliježu plaćanju ove takse.

Ova taksa za prijavu boravišta se odnosi na strance koji ne koriste usluge smještaja pravnih i fizičkih osoba odnosno na osobe kod kojih je stranac u posjeti, a koji su dužni nadležnoj organizacionoj jedinici Službe ili policije prijaviti boravak stranca u BiH u roku od 48 sati od ulaska stranca u BiH, ako će stranac u BiH boraviti duže od tri dana.

Administrativne takse se uplaćuju u korist Jedinstvenog računa trezora BiH (JRT) i služe kao prihod institucija BiH, a implementacija Odluka o izmjeni tarife administrativne takse rezultirat će pozitivnim efektima na budžet institucija BiH, saopćeno je danas iz Službe za odnose sa strancima.

Prijedlozima novih taksenih obaveza i iznosa taksi bi se na osnovu projekcije u odnosu na količinu pruženih usluga strancima ostvarili javni prihodi, te su pojedinačne kalkulacije iznosa predloženih taksi napravljene tako da osiguravaju najbolju efikasnost javnih prihoda u pogledu pokrivanja uvećavanja javnih rashoda, a u okvirima iznosa koji se za slične vrste usluga naplaćuju u okruženju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.