Prodaja akcija ‘Ljubije’ na sjednici Narodne skupštine RS-a 16. maja

BiH

narodna

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a u 2016. godini, dok će odluka Vlade RS-a o prodaji osnovnog kapitala u Rudniku željezne rude „Ljubija“ Prijedor biti razmatrana u nastavku sjednice, zakazanom za 16. maj.

Skupštinski odbor za privredu danas je od Vlade zatražio da povuče s dnevnog reda tu tačku, a premijerka Željka Cvijanović je rekla da ne vidi iz kog razloga bi sada trebalo da se povlači ta tačka dnevnog reda.

Cvijanović je ocijenila da se pravi velika politička tema o jednom pitanju, koje bi trebalo posmatrati kao razvojnu ili ekonomsku priliku za RS, a ne ulaziti u “politikanstvo”.

Prema članu 127. Poslovnika Narodne skupštine, ako niko od narodnih poslanika ili drugih ovlaštenih predlagača zakona ne podnese u pisanom obliku prigovor na predloženi dnevni red najkasnije 24 sata prije zakazane sjednice Narodne skupštine, predloženi dnevni red smatra se usaglašenim.

Kada Narodna skupština na plenarnoj sjednici usvoji konačan dnevni red sjednice, povlačenje bilo koje tačke može da zatraži samo predlagač (Vlada), a radno tijelo poslije usvajanja dnevnog reda zaključkom može da zahtijeva od predlagača da reaguje.

Tokom glasanja u Narodnoj skupštini RS-a podršku je danas dobio Izvještaj o izvršavanju poslova i zadataka u vezi s realizacijom popisnih aktivnosti i objavljivanjem rezultata popisa, Izvještaj o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja RS-a, te Izvještaj o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica u 2016.

Poslanici su usvojili i Informaciju o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji s pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2016., te o rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije i Informaciju o realizaciji Osnova programa socijalnog zbrinjavanja radnika za period januar – decembar 2016. godine.

Narodna skupština primila je k znanju Izvještaj o stanju i položaju pripadnika nacionalnih manjina u RS-u, Godišnji izvještaj o aktivnostima Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2016., kao i Informaciju o odlukama o pomilovanju u 2016. godini.

Drugi nastavak ove redovne sjednice Narodne skupštine zakazan je za 16. maj, kada će, između ostalog, biti razmatrana i Informacija o implementaciji Strategije za suzbijanje nasilja u porodici i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja RS-a prema Svjetskoj banci po Projektu podrške zapošljavanju.