BiH

Refromski projekti koji će doprinijeti boljim uslugama za građane

16/07/2015

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave iznova je podržao tenderske dokumentacije za implementaciju tri reformska projekta koji će u konačnici doprinijeti boljim uslugama za građane ali i efikasnijoj upravi.

Radi se o tenederskim dokumentacijama za implementaciju projekata: „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II“, „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ i „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“.

Projekt „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza II“ (SPPD II) proistekao je iz Strategije reforme javne uprave BiH i podržava uvođenje evropskih standarda u administraciju BiH.

On omogućava ministarstvima i drugim institucijama da razviju organizacijske, metodološke i ljudske resurse/kapacitete za strateško planiranje i razvoj javnih politika.

Oni pomažu u definiranju i određivanju prioriteta vezanih za izvore finansiranja, te u pripremi i implementaciji kvalitetnih javnih politika u svim oblastima, a posebno u onim koje su vezane za procese pridruženja EU.

Projektom „Uspostavljanje i/ili ojačavanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ omogućava se sistemski pristup regulacije, odnosno otklanjanja nepotrebnih birokratskih tereta prilikom donošenja nove regulative.

Vlade u BiH, pružajući podršku reformi javne uprave u BiH, davno su se opredijelile da će svoje aktivnosti usmjeriti ka uklanjanju nepotrebnih administrativnih troškova koje opterećuju bh. građane, ali i poslovnu zajednicu.

Najviše posla u oblasti bolje regulative (uklanjanje administrativnih barijera i procjena uticaja propisa) do sada je urađeno u entitetima. Međutim, posao na poboljšanju poslovnog ambijenta na svim nivoima u BiH još nije završen.

Projektom će se na nivou BiH i Brčko distrikta BiH pružiti podrška u uspostavi strateškog, pravnog i institucionalnog okvira, dok će se na nivoima entiteta nastaviti jačanje i izgradnja postojećih kapaciteta s ciljem dostizanja evropskih standarda na polju bolje regulative.

Projektom “Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata” će biti stvorena detaljna mapa puta reforme registracije poslovnih subjekata, usaglašena sa svim relevantnim zainteresiranim stranama, kako bi se omogućilo pokretanje i vođenje posla s javnom upravom u BiH elektronski, putem jedinstvene tačke kontakta.

Opći cilj projekta je povećanje konkurentosti BiH i stimuliranje poslovnih subjekata povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga koje se pružaju poslovnim subjektima, korištenjem inovativnih informacionih tehnologija.

Federacija BiH (FBiH) i Brčko distrikt BiH trebali bi imati individualne mape puta reforme, koje bi bile komplementarne s planom reforme koji se od ranije implementira u Republici Srpskoj, saopćeno je iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.