BiH

Safeta Borovac v.d. direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

31/07/2015

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici imenovala diplomiranu ekonomisticu Safetu Borovac za v.d. direktoricu Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, inače zaposlenu u ovoj ustanovi, a nakon što je jednoglasno donijela Rješenje o razrješenju dosadašnjeg direktora Kenana Crnkića.

Borovac je imenovana na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja zakonske procedure izbora novog direktora, a čije je hitno pokretanje Vlada KS naložila Upravnom odboru ove ustanove.

Na istoj sjednici Vlada je donijela Rješenja o imenovanju Savjeta za provođenje Odluke o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt otpadnih voda u čiji sastav su ušli premijer Elmedin Konaković, kao predsjednik, i svi ministri u Vladi KS te pomoćnica ministra za zaštitu okoliša KS Zijada Krvavac, šef Tima za implementaciju projekta Nermin Drnda i v.d. direktor KJKP “Vodovod i kanalizacija“ Nezir Hadžić.

Izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju ovog savjeta koje su donesene također danas, između ostalog, je utvrđeno da predsjednik i članovi ovog tijela neće imati nikakvu novčanu naknadu.

Također je donesen i Operativni plan za provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u 2015. godini kojim je preciziran obim i dinamika utroška sredstava za finasiranje odnosno sufinansiranje projekata iz oblasti šumsko-uzgojnih radova.

Prema ovom planu, između ostalog, planirano je izdvajanje za kapitalne tranfere javnim preduzećima za realizaciju kapitalnih projekata u iznosu 3.208.173,89 KM.

Navedena namjenska sredstva iz Budžeta KS će se moći koristiti za izradu i reviziju kantonalnog šumsko-razvojnog plana, rad čuvarske službe, izradu šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume, nadzor nad prikupljanjem podataka za izradu šumsko-privrednih osnova za državne i privatne šume, biološku reprodukciju šuma u obimu većem od onog koji je predviđen šumsko-privrednom osnovom, obnovu šuma od posljedica elementarnih nepogoda, požara i slično, unapređenje proizvodnje šumskog reprodukcionog materijala, očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema, pošumljavanje produktivnih a neobraslih šumskih zemljišta, provođenje procesa deminiranja šuma i šumskog zemljišta, izgradnju, održavnje i unapređenje šumske putne infrastrukture, sufinasiranje tehničkih specijalističkih kurseva, naučnih istraživanja i stručne analize, kupovinu šuma i šumskog zemljišta, saopćila je Press služba KS.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.