BiH

Revizori češljali dokumentaciju

Službene automobile Parlamenta BiH vozili bez evidencije, nepravilnosti kod nabavke limuzina

24/06/2021

Istaknut i slučaj Jakova Galića, zastupnika koji je otišao na nekoliko dana u penziju, uzeo otpremninu i ponovo zasnovao radni odnos

Državni revizori objavili su izvještaj o radu Parlamentarne skupštine BiH u kojem su naveli niz neregularnosti. Tako su, između ostalog, naveli da sistem unutrašnjih kontrola u dijelu upotreba službenih vozila još uvijek nije u potpunosti uspostavljen, tj. evidencije u pojedinim slučajevima o korištenju službenih vozila nisu uredne i cjelovite.

Piše: A. DUČIĆ

Nadalje, ističu, putni nalozi se ne popunjavaju za sva vozila na način definiran internim pravilnikom. Za određena vozila upisuje se samo početna i krajnja kilometraža bez upisivanja prijeđenih relacija, ne potpisuju se osobe koje koriste vozila kao i evidencije polaska i povratka sa službenog puta te na određenim putnim nalozima u zemlji evidentiraju se prilično velike relacije koje prema dostupnim pokazateljima nisu objektivne.

-Neuredne evidencije onemogućuju utvrđivanje opravdanosti rashoda/troškova u svezi s namjenskim korištenjem službenih automobila. Nadalje, uvidom u pojedine fakture za održavanje vozila, uočili smo da se prilikom podnošenja zahtjeva za servisom vozila, iznosi predračunskih naloga manji od ispostavljenih faktura dobavljača. Također, u nekim slučajevima ne osiguravaju se predračunski nalog dobavljača kao baza/temelj za nastanak troška – navodi se u revizorskom izvještaju.

Sa 31.12.2020.godine realizacija putnih troškova u Parlamentarnoj skupštini iznosila je 246.643 KM što je za 26 posto manji iznos realiziranih sredstava u odnosu na prethodnu godinu.

-Uvidom u dokumentaciju putnih naloga u zemlji i inozemstvu konstatirano je da u pojedinim slučajevima nisu priložene agende uz pozivna pisma kao informacije koje predstavljaju temelj prilikom pravilnog i tačnog obračuna dnevnica te da korisnici službenih putovanja ne popunjavanju putne naloge, već se samo potpišu na obračunati nalog koji popuni referent za obračun plaća i naknada (uobičajena praksa). Nadalje, novi Pravilnik o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine još uvijek nije usvojen (trenutno važeći je iz 2007. godine). Radna grupa je izvršila određene konzultacije s tijelima Parlamentarne skupštine koja izravno ili neizravno imaju doticaja s međunarodnim aktivnostima i dobila određene sugestije, koje je razmotrila u procesu donošenja novog prijedloga pravilnika. Prijedlog pravilnika je, krajem godine, upućen na usvajanje članovima kolegija oba doma Parlamentarne skupštine – pocrtano je u revizorskom izvještaju.

Ukupno realizirani iznos usluga reprezentacije sa 31.12.2020. godine iz sredstava neposredne potrošnje iznosi 61.445 KM i za 13% je veći u odnosu na prethodnu godinu.

Pravilnikom o reprezentaciji u Parlamentu BiH regulirano je pravo na korištenje sredstava reprezentacije, vrstu reprezentacije, maksimalan mjesečni iznos sredstava, itd. Zajednička komisija za administrativne poslove je sredinom godine usvojilo Pravilnik o izmjenama pravilnika o reprezentaciji u kojem je, između ostalog, navedeno da pravo na korištenje sredstava interne reprezentacije imaju članovi kolegija oba Doma Parlamenta u maksimalnom iznosu do 6.000 KM na godišnjoj razini.

Uvidom u određene račune sredstava interne i eksterne reprezentacije revizori se ponovo nisu uvjerili da su pojedini korisnici u okviru dozvoljenih limita, koristili usluge hrane i pića sa jasnim povodom i obrazloženjima nastanka troška, što u pitanje dovodi samu svrhu reprezentacije i načelo transparentnosti u pogledu upravljanja javnim sredstvima.
Revizori su utvrdili i da je u 2020. nastavljena praksa ponovnog aktiviranja statusa profesionalnog zastupnika nakon stjecanja uvjeta za odlazak u mirovinu. U praksi to znači da je zastupniku koji je imao puni radno-pravni odnos, uz prekid radnog.

Navedeno je da je jednom zastupniku (a riječ je o Jakovu Galiću) isplaćena otpremnina u iznosu od 28.998 KM te je isti ponovno aktiviran radno pravni status u Parlamentarnoj skupštini BiH u istom mjesecu odnosno nakon tri dana.
Revizori su pronašli i propuste u tenderu za nabavke službenih limuzina za rukovodice oba doma PSBIH Borjanu Krišto, Nikolu Špirića i Nebojšu Radmanovića.

Na temelju Odluke, broj: JN1-03-16-7-23/20 od 2.10.2020. godine, pokrenut je postupak javne nabavke tri motorna vozila procijenjene vrijednosti 282.051 KM bez PDV-a (330.000 KM sa PDV-om).

-Ističemo da ponuda drugo rangiranog ponuđača vrijednosno prelazila iznos procijenjene vrijednosti nabavke za 32.997 KM ili 10%. Iz Izvještaja o tijeku i završetku e-aukcije vidljivo je da cijene ponuda nisu snižene, tj. ponuđači nisu ponudili nove ponude, odnosno zadržane su prvobitno ponuđene cijene. Ugovor je zaključen sa prvorangiranim ponuđačem. Vrijednost ugovora je iznosila 329.175 KM sa PDV-om za tri nova putnička motorna vozila marke BMW 530XD. Tokom provođenja postupka javnih nabavki nije bilo izjavljenih žalbi. Navedeno ukazuje na potrebu da se pregledu i ocjeni ponuda posveti dužna pozornost sa aspekta dosljedne primjene zahtjeva i uvjeta definiranih tenderskom dokumentacijom i relevantnim propisa iz oblasti javnih nabava kako bi se na pouzdan način moglo utvrditi da su prigodom provođenja postupaka javnih nabava u cijelosti zadovoljeni principi transparentnosti, pravičnosti i aktivne konkurencije s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom javne nabave i njegovom svrhom – zaključili su revizori.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.