BiH

Vlada FBiH

Usvojena Strategiju saradnje sa iseljeništvom 2020.-2024. godina

23/12/2019

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, u saradnji sa ostalim nositeljima pojedinih aktivnosti iz Strategije

Federalna vlada je usvojila Strategiju saradnje sa iseljeništvom Federacije BiH za period 2020. – 2024. godina, čiji sastavni dio čine Akcioni plan za njenu realizaciju i Aneks i statistički podaci, institucionalni okvir, strateški okvir i situaciona analiza.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, u saradnji sa ostalim nositeljima pojedinih aktivnosti iz Strategije. Kantonalnim vladama, jedinicama lokalne samouprave i nevladinom sektoru je preporučeno da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve potrebne radnje na njenom provođenju.

Strategija uspostavlja strateške ciljeve u četiri ključna stuba – uspostavljanje i razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta rada sa iseljeništvom na nivou Federacije BiH, uključivanje iseljeništva u društveni razvoj Federacije BiH, sudjelovanje poslovnog iseljeništva u ekonomskom razvoju Federacije BiH i uključivanje mladih iz iseljeništva u razvojne politike Federacije BiH.

Interresorna radna grupa, koja je radila na izradi ove strategije, posebnu pažnju je posvetila njenoj usklađenosti s međunarodnim standardima i drugim strateškim dokumentima na državnom nivou i politikom o saradnji sa iseljeništvom, Strategijom u oblasti migracija i azila i Akcionim planom za razdoblje 2016.-2020., Strategijom vanjske politike BiH 2018.-2023., Strategijom razvoja nauke u BiH 2017.-2022. i Prioritetima za razvoj visokog obrazovanja u BiH za period 2016.- 2026., kao i entitetskim strategijama.

Cilj ove strategije koja podržava i slijedi strategiju na nivou države je prikazati strateške pravce rada sa iseljeništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine u srednjoročnom periodu. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica kroz ovaj dokument je željelo pokazati da ima jasnu viziju i strategiju dugoročnog rada sa iseljeništvom uzimajući u obzir sve tekuće promjene u našem društvu i okruženju – saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.