BiH

Državni revizori objavili izvještaj

Vlast milione putem grantova dijelila bez javnog poziva, a ponekad i retroaktivno

21/06/2021

Analizom dodijeljenih grantova za 2020. godinu uočena je retroaktivna dodjela sredstava nakon održavanja manifestacija, što je u suprotnosti sa jednom od opštih principa koji važe za finansiranje projekata, a to je neretroaktivnost

Državni revizori analizirali su postupke dodjele i upravljanje grantova u institucijama BiH za prošlu i pretprošlu godinu te su u nedavno objavljenom izvještaju zaključili da je stanje nepromijenjeno u odnosu na posljednji izvještaj koji je objavljen 2016. godine.

Piše: A. DUČIĆ

Stanje, kako ističu, ostaje nepromijenjeno u postupcima dodjele grantova koji se mjere u višemilionskom iznosu. Postupci se i dalje razlikuju po vrsti sa aspekta transparentnosti, od dodjele putem javnog poziva do dodjele samo na osnovu podnesenog zahtjeva.

-I dalje je prisutna je retroaktivna dodjela sredstava. Dodjela grant sredstava iz tekuće rezerve je i dalje bez prethodno javno objavljenog poziva. Iako su preduzimane određene aktivnosti na unaprjeđenju, još uvijek ima prostora za sistemsko uređenje procesa dodjele grant sredstava, a tome će sigurno doprinijeti rad na realizaciji datih preporuka koje još uvijek nisu realizovane – navode revizori.

Iz budžetske reserve, napominju, odobrena su grant sredstva pojedincima i organizacijama u 2019. godini na osnovu pojedinačnih ugovora koje su sa korisnicima zaključili Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, bez prethodno javno objavljenog poziva kojim bi se jasno definisali kriteriji, rokovi i uslovi za dodjelu ovih sredstava.

Ovo je naročito izraženo u 2019. godini kada, zbog privremenog finansiranja, nije bilo dodjele grantova putem javnih poziva. Takođe i godišnjim izvještajem revizije o izvršenju budžeta institucija BiH za 2019. godinu je evidentiran problem odobravanja grantova iz budžetske rezerve.

Analizom budžetskih zahtjeva institucija iz uzorka utvrđeno je da i dalje institucije ne obrazlažu načine na koji su odredile iznos traženih sredstava.

U vezi sa uspostavom jedinstvene baze podataka o korisnicima grantova, Ministarstvo finansija i trezora je obavijestilo da ista još uvijek nije uspostavljena, kako zbog specifične organizacije rada u uslovima pandemije koronavirusa, tako i zbog kompleksnosti same realizacije ove aktivnosti.

-U godišnjim izvještajima revizije o izvršenju budžeta za 2018. i 2019. Godinu primijećeno je neblagovremeno objavljivanje poziva za dodjelu grantova, kašnjenje sa dodjelom grantova ili dodjela grantova nakon isteka godine ili roka definisanog ugovorom o dodjeli sredstava. Navedeno za posljedicu ima da su izvještavanja o utrošku sredstava od strane pojedinih korisnika vršena nakon isteka roka definisanog ugovorom o dodjeli grant sredstava. Ta praksa je evidentirana i u 2020. godini gdje su javni pozivi objavljivani krajem godine i sredstva su bila na raspolaganju početkom 2021. godine – istaknuli su državni revizori.

Analizom dodijeljenih grantova za 2020. godinu uočena je retroaktivna dodjela sredstava nakon održavanja manifestacija, što je u suprotnosti sa jednom od opštih principa koji važe za finansiranje projekata, a to je neretroaktivnost.

– To znači da bespovratna sredstva iz budžeta koja su dio grant ugovora smiju pokriti samo troškove nastale nakon potpisivanja grant ugovora. Pored toga, utvrđeni su slučajevi da su dodjeljivana sredstva za manifestacije koje su zbog pandemije koronavirusa otkazane. Primjećeno je da još uvijek postoje slučajevi gdje nisu precizno definisani načini dokazivanja ispunjavanja uslova za učešće na javnom pozivu za dodjelu grant sredstava – naveli su.

Zatim, uvedeno je ocjenjivanje prijava organizatora manifestacija te su komisije za razmatranje zahtjeva za dodjelu grant sredstava proširene predstavnicima drugih institucija BiH. Međutim, još uvijek nije jasno preciziran način dokazivanja međunarodnog karaktera manifestacija. Кriterijumi i dalje kod nekih institucija iz uzorka nisu u potpunosti mjerljivi i ostavljaju prostor za subjektivnu procjenu članova komisije za evaluaciju projekata.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.