BiH

Utvrdila revizija

Kako su plaće i naknade pojedinim federalnim parlamentarcima nezakonito isplaćene

01/06/2021

Lov u mutnom u prvoj godini pandemije: Cijene zakupa stanova, paušali, odvojeni život...

Obračun i isplata plaća i dijela naknada troškova izabranih dužnosnika u Parlamentu Federacije BiH, koji su dužnost obavljali profesionalno nije vršena na osnovu relevantne dokumentacije kojom bi se potvrdila isplata, što nije u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti u FBiH, stoji u izvještaju Ureda za reviziju institucije za rad Parlamenta FBiH u 2020. godini.

Piše: A. DUČIĆ

Izdaci za neto plaće za izabrane dužnosnike koji su dužnost obavljali profesionalno i savjetnika iskazani su u iznosu od 4.519.737 KM, od čega u Predstavničkom domu od 2.736.772 KM, a u Domu naroda u iznosu od 1.782.965 KM.

Konstatovano je da je Administrativna komisija Predstavničkog doma je 13. aprila 2020. godine donijela Odluku da se se zastupnicima odobrava naknada za odvojeni život od porodice u iznosu od 1 KM, naknada za zakup stana za službene potrebe u iznosu koji je određen u ugovorima koji su do sada zaključivani za zakup stanova, naknada za troškove smještaja u iznosu od 1 KM i naknada za troškove prijevoza do mjesta prebivališta porodice jednom mjesečno u iznosu povratne autobusne karte na relaciji mjesto prebivališta – Sarajevo, koja je bila na snazi do 1. juna 2020. godine.

Donesena je i odluka u kojoj je navedeno da se visina naknade za odvojeni život od porodice delegatima (u najvećem broju slučajeva iznosi 300 KM mjesečno) utvrđuje u iznosu koji preostane nakon podmirenja troškova zakupa stana i troškova smještaja. Naknada za zakup stana zavisi od visine ugovorenog zakupa stana za službene potrebe i ne može biti veća od 400 KM.

– Uvidom u dokumentaciju uočili smo da se razlika u cijeni zakupa stana (ukoliko je niži od 400 KM) isplaćuje neopravdano izabranim dužnosnicima, jer se naknada za trošak zakupa stana za službene potrebe može isplatiti samo zakupodavcu u skladu s potpisanim ugovorom. Tokom godine koristilo ju je 88 izabranih dužnosnika, i to 51 u Predstavničkom domu i 37 u Domu naroda Parlamenta FBiH. Dužnosnici Doma naroda koji su profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH ostvaruju naknadu za odvojeni život od porodice, zakup stana i troškove smještaja u Parlamentu FBiH, dok u kantonalnim skupštinama ostvaruju pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal). Paušal predstavlja naknadu na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju dužnosti – naveli su revizori.

Kako naglašavaju, članom 8. Zakona o plaćama i naknadama organima vlasti FBiH predviđeno je da se on može ostvariti samo po jednom osnovu, odnosno na jednom nivou zakonodavne vlasti. Kako pojedini izabrani dužnosnici, koji su dužnost obavljali profesionalno u Domu naroda, pored obaveza u federalnom Parlamentu, imaju obaveze i u kantonalnim skupštinama, te kako ne postoje evidencije o radnom vremenu, revizori su naveli da ne mogu u potpunosti potvrditi ispunjenost potrebnih uslova za isplatu i opravdanost isplata navedenih naknada.

– Nije prezentirana dokumentacija da je obračun plaća i naknada za izabrane dužnosnike koji su dužnost obavljali profesionalno vršen na osnovu evidencija o radnom vremenu koje su osnov za obračun plaća, kao i ostalih naknada koje nemaju karakter plaća (topli obrok i odvojeni život) – naveli su revizori.

Izdaci za naknade izabranim dužnosnicima (910.670 KM) u Predstavničkom domu iskazani su u iznosu od 721.962 KM, a u Domu naroda u iznosu od 188.708 KM. Ovi izdaci odnose se na paušale izabranih dužnosnika (profesionalci i neprofesionalci), te trošak po osnovu naknade dnevnica i putnih troškova vezanih za učestvovanje u radu oba doma Parlamenta FBiH i radnih tijela izabranih dužnosnika koji nisu soju dužnost obavljali profesionalno.

– Provedenom revizijom utvrđeno je da obračun i isplata naknada članovima komisija nisu imali tretman plaće, kako je to propisano Zakonom o porezu na dohodak. Navedeno ukazuje na to da naknade članovima komisija i stručnih odbora koji su zaposlenici nisu imale tretman plaće, odnosno oporezivog prihoda od nesamostalne djelatnosti, što nije u skladu sa članovima 10. i 27. Zakona o porezu na dohodak,20 članom 8. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak,21 kao ni odredbama članova 10. i 11. Zakona o doprinosima i odredbama članova od 17. do 20. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa – konstatovali su revizori.

U toku 2020. godine doneseni su novi pravilnici o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima državnih službenika i namještenika u stručnim službama. U odabranom uzorku koji su uzeli za plaće (mart, april, septembar i decembar) revizori su konstatovali da su donesena rješenja o privremenom obavljanju poslova za pojedine zaposlenike na različitim poslovima i pozicijama u 2020. godini, kojima se osnovna plaća uvećava za 20 posto jer, pored poslova svog radnog mjesta, obavljaju i poslove drugog upražnjenog radnog mjesta.

– Uvidom u odabrani uzorak za više radnih mjesta na različitim pozicijama, uvećanje plaće obračunato je i isplaćeno i za mart i za april 2020. godine, kada je bilo proglašeno stanje prirodne nesreće zbog pandemije COVID-19 i ograničen rad i kretanje stanovništva, ili je rad vršen u smjenama i od kuće. Ukupno obračunata i isplaćena uvećana plaća za 20% za 2020. godinu iznosila je 14.403 KM, i to Dom naroda: 8.306 KM, Predstavnički dom: 2.197 KM i Zajednička služba: 3.900 KM. Ne možemo potvrditi opravdanost isplaćenih uvećanih plaća za obavljanje poslova drugog upražnjenog radnog mjesta tokom cijele godine s obzirom na obim poslova i način rada u 2020. – istaknuli su revizori.

Pored toga, Predstavnički dom, ističu, plaća mjesečni zakup parking prostora (za 11 parking mjesta) zaključen sa KJP „Centar Skenderija“ na iznos od 880 KM, bez obzira na održavanje sjednica, što na godišnjem nivou predstavlja trošak u iznosu od 10.560 KM. S obzirom na to da se većina sjednica u toku godine održavala online ili u iznajmljenim prostorima, revizori nisu mogli potvrditi ekonomsku opravdanost troškova zakupa.

Također,revizori su utvrdili da nisu usvojene procedure o načinu rangiranja i kriterijima raspodjele planiranih transfera, niti su podneseni izvještaji o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

– Konstatujemo da sjednice Doma naroda nisu, u skladu s Poslovnikom o radu, održavane svaki mjesec. Razmatrano je 39 prijedloga zakona i izmjena i dopuna zakona, a usvojeno je svega 18, te Budžet FBiH za 2021. godinu i Izmjene i dopune Budžeta FBiH za 2020. U parlamentarnoj proceduri nalaze se 82 nacrta i prijedloga zakona, koji su u proceduri usvajanja i trebaju biti predmet razmatranja u 2021. godini. U proceduri se nalazi osam strategija koje su resorna ministarstva pripremila,sa značajnim utroškom sredstava kroz odobrene budžete u prethodnim godinama, a koje nisu razmatrane i usvojene već duži period, kao i prostorni i regulacioni planovi FBiH -zaključili su federalni revizori.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.