Otkrivamo

Postupak za utvrđivanje sukoba interesa pokrenut protiv Izetbegović, Delića, Magode…

delic-sebija-magoda

Objavljujemo spisak 13 osoba kod kojih se utvrđuje sukob interesa. Riječ je o funkcionerima sa više nivoa vlasti i iz različitih stranaka

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS pokrenuo je postupak za utvrđivanje postojanja sukoba interesa kod 13 funkcionera. Fokus.ba donosi spisak svih 13 funkcionera za koje je pokrenut postupak:

1. Sebija Izetbegović, zastupnik u Skupštini KS i direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (SDA),

2. Davor Čićić, zastupnik u Skupštini KS i ministar finansija KS (SDP),

3. Adnan Delić, ministar privrede KS i zastupnik u Parlamentu FBiH (NIP),

4. Aljoša Čampara, zastupnik u Skupštini KS i ministar utrašnjih poslova FBiH (NIP),

5. Kenan Magoda, zastupnik u Skupštini KS i predsjednik Turističke zajednice KS (SDP),

6. Abel Baltić, vijećnik u Općini Novi Grad Sarajevo i direktor JU Dom zdravlja KS (SDP),

7. Aida Ožegović, vijećnik u Općini Novi Grad Sarajevo i direktor JU OŠ Grbavica II (NIP),

8. Marijela Hašimbegović, zastupnik u Skupštini KS i vijećnik u Općini Novo Sarajevo (DF),

9. Nihad Uk, zastupnik u Skupštini KS i vijećnik u Općini Centar Sarajevo (NS),

10. Hamdija Hasanović, vijećnik u Općini Centar Sarajevo i član Upravnog odbora JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“ (SDA),

11. Miomirka Melank zastupnik u Skupštini KS i član Komisije za ljudska prava, slobode i rodnu ravnopravnost u Općini Novo Sarajevo (NS),

12. Midhat Kerla, direktor KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ i član Komisije za statut i propise u Općini Vogošća (NIP),

13. Lejla Khattab, vijećnica u Općini Centar Sarajevo i direktor Fonda KS za izgradnju stanova (samostalni vijećnik).

Naime, Ured za borbu protiv korupcije za osobe za koje je utvrđen sukob intetresa prvo će tražiti očitovanje od pojedinih. Nakon toga će se tražiti i razrješenje s funkcije u zakonskom roku.

Inače, kada je riječ o ovoj oblasti, Ured je, nakon sveobuhvatne analize Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije Kantona Sarajevo koji je stupio na snagu 1. januara sačinio spisak javnih funkcija na čije se nosioce zakon odnosi.

Prema odredbi ovog zakona Ured je dužan, u roku od 15 dana od dana pokretanja postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa, obavijestiti nosioca javne funkcije o pokretanju postupka i zatražiti njegovo pismeno izjašnjenje na navode iz obavijesti. Nosilac javne funkcije dužan je dostaviti Uredu pismeno izjašnjenje u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti. Ukoliko se nosilac javne funkcije ne izjasni, na način i u roku Ured će nastaviti postupak u skladu sa ovim zakonom.

Također, ukoliko nosilac javne funkcije ne podnese ostavku ili na drugi način ne odstupi sa jedne ili više nespojivih funkcija Ured dostavlja odluku i instituciji, privrednom društvu, fondaciji ili udruženju u kojoj nosilac vrši nespojivu funkciju.

Također, prema ovom zakonu novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj nosilac javne funkcije, ako ne podnese ostavku ili na drugi način ne odstupi sa nespojive funkcije u roku od 30 dana nakon preuzimanja zadnje nespojive funkcije.