BiH

Prosječna plata u Agenciji za bankarstvo viša od 3.000, a najviša 8.000 KM

29/09/2017

Prosječna neto plata u Agenciji za bankarstvo Federacije BiH iznosi 3.170, a najviša isplaćena plata tokom 2016. godine iznosila je 8.764 maraka, otkrili su revizori u izvještaju o radu ove Agencije za prošlu godinu.

Najniža isplaćena plata u Agenciji je 1.303 marke.

Revizori Ureda za reviziju institucija Federacije BiH (FBiH) ne navode kome je isplaćena najviša plata. Direktor Agencije za bankarstvo od njenog osnivanja 1996., duže od 20 godina, bio je Zlatko Barš. Tu je funkciju napustio u januaru 2017.

Barš za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) kaže da je vidio nacrt revizorskog izvještaja, ali ne i konačni izvještaj koji je danas objavljen.

“U njemu ima konstatacija koje nisu utemeljene na zakonu i koje su proizvoljne konstatacije”, rekao je Barš i dodao kako je poslao primjedbe revizorima u kojima navodi “da nas ne porede s industrijom u kojoj se radi, ni sa težinom zadataka supervizora, niti su nas poredili s institucijama koje imaju visoku stručnu spremu jer agencija ima preko 90 posto kadra s visokom stručnom spremom”.

U državnim institucijama plata direktora najčešće je zavisila od prosječne plate u državi odnosno entitetu. U Agenciji za bankarstvo visina direktorove plate zavisila je od prosječne plate unutar Agencije u posljednja tri mjeseca što revizori smatraju neprihvatljivim. Direktoru Agencije se dodaje iznos od deset do 20 posto kao “stimulativni dio plate na ime posebne odgovornosti”.

Revizori su otkrili da su pojedini uposlenici imali stimulaciju u iznosima do 40 posto pa je Agencija tokom 2016. ukupno isplatila 360.000 maraka za mjesečne stimulacije radnicima.

Agencija je radnicima dodatno isplatila gotovo još 400.000 maraka. Upravni odbor je u svojoj odluci o ovom izdvajanju naveo da “uvažavajući jubilej 20. godišnjice od osnivanja Agencije, u skladu s ostvarenim rezultatima poslovanja Agencije i uspješno izvršenim zadacima utvrđenim planom i programom rada institucije za 2016. godinu, primjenjujuću politiku adekvatnog vrednovanja njenih zaposlenika, za njihovo lično zalaganje i izvanredno angažovanje, te iskazan visok stepen stručnosti u radu i dati doprinos unapređenju bankarske supervizije u FBiH”.

Radnicima je isplaćen i regres u iznosima od 1.460 do 2.900 KM.

Više od 100 zaposlenih primalo je i nekoliko drugih naknada, jubilarne nagrade, a djeca uposlenika Agencije novogodišnje paketiće od 150 KM.

Bivši direktor Agencije Zlatko Barš donio je dva pravilnika koja se odnose na broj uposlenika i njima ostavio sebi na odlučivanje da li će za neku poziciju biti raspisan javni oglas ili će se uposlenici zapošljavati bez oglasa.

“Navedeno je neprimjereno i iz razloga jer je Agencija organizacija sa posebnim javnim ovlaštenjima, čija nadležnost je utvrđena Zakonom o Agenciji FBiH kojoj se, u skladu s istim, sredstva za rad osiguravaju iz naknada za izdavanje dozvola za osnivanje i rad i naknada za nadzor rada banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava, a ukoliko sredstva ne budu dovoljna i iz budžeta”, smatraju revizori.

Revizori su također napisali kako smatraju da su “plate i ostala primanja uposlenika Agencije, nesrazmjerno visoki u odnosu na druge federalne institucije, što je neprimjereno ako se ima u vidu postojeće stanje u društvu“.

Barš kaže da su plate u Agenciji tajne i da su revizori “pogrešno utvrdili činjenice”.

“Mi smatramo da nisu neprimjereno visoke, da je to subjektivna i proizvoljna ocjena revizora”, kaže Barš.

Uz sve naknade i plate direktor, njegov zamjenik, savjetnik i rukovodilac ureda direktora imaju pravo na korištenje reprezentacije u iznosu od 1.900 maraka mjesečno, a direktori sektora 100 te rukovodioci odjela po 60 KM mjesečno.

Agencija je tokom 2016. godine potrošila gotovo 40.000 KM za vanjsku reprezentaciju.

Revizori su otkrili da računi iz restorana u većini slučajeva nemaju “ovjerenu zabilješku od strane odgovornih osoba koja bi upućivala na povod i svrhu napravljenog troška, kao ni ko je istu koristio”.

Uz više od 100 radnika Agencija je u aprilu 2016. zatražila pomoć od kompanije “Break”, odnosno jednog radnika za “rad na razvrstavanju prijemne pošte, dostavljanje, otprema pošte, kopiranje, arhiviranje dokumentacije i ostale poslove prema potrebi Agencije”. Sličan ugovor potpisan je i s firmom “UZ Student” iz Sarajeva za “potrebe kopiranja, obavljanje kurirskih poslova, čišćenje prostorija Agencije…”. Ovi poslovi koštali su Agenciju više od 36.000 KM tokom 2016. godine za poslove za koje je potrebna srednja stručna sprema i koji su predviđeni sistematizacijom radnih mjesta, naveli su revizori.

Bivši direktor objašnjava da su stimulacije radnicima i dodatni radnici angažovani “zbog reforme i usklađivanja s Evropskom unijom” te da su to “bili ogromni zadaci gdje se moralo raditi i preko i van radnog vremena i proučavati EU direktive i sve druge aktivnosti, međunarodne standarde, pošto u nas toga nema”.

“Zaključci revizora nisu zasnovani na zakonskim propisima, statutu i svim ostalim aktima Agencije kao neovisne institucije koja radi u skladu sa svojim zakonom, međunarodnim i ‘Bazelskim principima’ za efikasnu superviziju i ostalim međunarodnim propisima”, kaže Barš.

Od ukupnog budžeta Agencije od 11 miliona KM, na plate i druge troškove uposlenih potrošeno je osam miliona KM.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.