Revizori o Ministarstvu rada

Stotine roditelja djece s invaliditetom u FBiH zakinuto, stopirani milioni KM

FOTO: H. Muminović/Fena
Fadil Novalić i Vesko Drljača

Revizori češljali dokumentaciju za 2022. Godinu dok je na čelu Ministarstva bio Vesko Drljača. Na raspolaganju bilo 17,5 miliona KM, a isplaćeno tek 1,5 miliona KM

Češljajući dokumentaciju u Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, službenici Ureda za reviziju institucija u FBiH ustanovili su da su stotine roditelja njegovatelja djece s invaliditetom od 100 posto zakinuti zbog nerada ovog ministarstva.

U najnovijem izvještaju o radu Ministarstva rada i socijalne politike za prošlu godinu, a na čiejm čelu u tom periodu bio Vesko Drljača, revizori su ustanovili da Ministarstvo zaključno sa 31. 12. 2022. godine izvršilo isplate za svega 192 korisnika koja su uvedena u pravo.

-Revizijom je utvrđeno da je broj unesenih rješenja do 28. 2. 2023. godine iznosio 1.491, dok je Ministarstvo zaključilo svega 305, što znači da 1.186 predmeta čeka reviziju Ministarstva. Iako je Zakon stupio na snagu 30. 12. 2021. godine, prve isplate korisnicima izvršene su u septembru 2022. godine za svega 18 korisnika, što je konstatovano i u Pismu menadžmentu nakon obavljene prethodne revizije – ističe se u revizorskom izvještaju.

Faksimil Izvještaja

Kako konstatuju, zbog neblagovremenog rješavanja revizija Ministarstvo nije osiguralo načelo efikasnosti u skladu s članom 6. Zakona o upravnom postupku, kojim je definisano da su organi i institucije s javnim ovlaštenjima, prilikom rješavanja u upravnim stvarima, dužne osigurati efikasno ostvarivanje prava i interesa stranaka, što podrazumijeva dobru organizaciju u izvršavanju poslova organa, koja osigurava brzo, potpuno i kvalitetno rješavanje upravnih stvari u upravnom postupku, uz svestrano razmatranje tih stvari. Navedeno više dobiva na važnosti budući da revizija odlaže izvršenje rješenja.

Faksimil Izvještaja

Uvažavajući nove nadležnosti, ističu revizori, nije osigurano efikasno rješavanje revizija na donesena rješenja u prvom stepenu u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, što je dovelo do gomilanja predmeta, a samim tim i neefikasnog provođenja Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH.

-Planiranje sredstava u budžetu Ministarstva zakonska je obaveza u skladu s članom 12. Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH kojim je definisano da se sredstva za finansiranje naknade i doprinosa za roditelje njegovatelje osiguravaju u budžetu FBiH. Budžetom za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.541.857 KM, a sa 31. 12. 2022. godine realizovano je svega 1.532.095 KM – pocrtali su revizori.

Inače, Zakonom o roditeljima njegovateljima u FBiH, koji je stupio na snagu 30. 12. 2021. godine, priznaje se pravo jednom od roditelja lica s invaliditetom sa 100% oštećenjem organizma, a pravo se priznaje roditelju ukoliko je nezaposlen i prijavljen na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili ukoliko ima dokaz Porezne uprave FBiH da nije osigurano lice u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (JS).

U skladu sa Zakonom, roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u FBiH u skladu sa Zakonom o radu , na koju se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti po istim stopama kao za osiguranike iz osnova radnog odnosa u skladu s propisima o doprinosima,