Novi registar

Svako nezakonito zapošljavanje u Sarajevu od danas je moguće lakše otkriti

kafedzic press3

Registar predstavlja jedinstvenu evidenciju podataka o javnim oglasima svih institucija u javnom sektoru KS

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, uz pomoć i podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, prezentirao je danas registar javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru KS.

Piše: A. DUČIĆ

Ovaj registar, osmi po redu, kako je rekao šef Ureda za borbu protiv korupcije Erduan Kafedžić, bit će jedinstvena evidencija podataka o javnim oglasima svih institucija u javnom sektoru Kantona Sarajevo koje provode postupke prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme, a u svrhu prevencije mogućih nezakonitosti ili nesvrsishodnosti u postupcima provođenja javnih oglasa.

-Sve je veći broj pojava nepotizma. Po prvi put možemo vidjeti ko su ljudi koji odlučuju o zapošljavanju u javnom sektoru. Vidjet ćemo hronološki koje su institucije, rukovodici, članovi komisije kršile uredbe kojima je propisana oblast zapošljavanja. Vidjet ćemo i prigovore kandidata, da li su izrečene kazne nadležnih organa. Ovaj registar sadrži preko 40 važnih polja. Već je od danas dostupno tridesetak javnih konkursa – poručio je Kafedžić.

Kako je naveo, sve one osobe koje blagovremeno ne unesu podatke ili one koje to uopšte ne urade mogu biti i trebaju biti smijenjeni.

-Treba smijeniti prvog direktora koji sakriva javni oglas i prekrši zakon. Mislim da građani nisu ni svjesni koji je stepen korupcije, dominiraju sektori obrazovanja i zdravstva. Najveći broj krivičnih prijava išlo je zbog krivotvorenih diploma, nakon toga ide proces zapošljavanja. Sada smo ovim registrom u potpunosti rasvjetlili postupak zapošljavanja. Na jednom mjestu će biti centralizovani svi podaci. Često se u javnom prosotru spominje sukob interesa, da su majke primale sinove, da je suprug primio suprugu, ali do tih podataka je bilo teško doći. Sada kada su dostupni podaci i i o samim članovima komisija mislim da će broj nepravilnosti doći do prihvatljive razine – kazao je Kafedžić.

Kako je istaknuo, podaci o javnim oglasima koje unose institucije u javnom sektoru Kantona Sarajevo u registar odnose se na cjelokupan postupak prijema u radni odnos, i to sami tekst javnih oglasa, informaciju o mjestu objave javnih oglasa, pojedinosti u vezi sa radnim mjestima za koji je raspisan oglas a koje podrazumijeva broj izvršilaca predmetnog radnog mjesta, opće i posebne uslove, stručnu spremu za isto, imena i prezimena članova komisija i supervizora koji učestvuju u postupku provođenja javnih oglasa, način provjere znanja kandidata prijavljenih na javni oglas, ime i prezime primljenih kandidata u radni odnos, uočene nepravilnosti u provođenju postupaka prijema u radni odnos, prigovore kandidata, postupanja nadležnih institucija po prigovorima, izrečene novčane kazne od strane inspekcijskog organa u slučajevima nepostupanja po propisima kojima je uređen postupak prijema u radni odnos…

Podaci sadržani u Registru su javno dostupni putem informacionog sistema Ureda (Anti – CorrupiKS) i isti omogućavaju svim građanima Kantona Sarajevo, nevladinom sektoru i široj javnosti da prate sve postupke prijema u radni odnos u institucijama u javnom sektoru Kantona Sarajevo, te da u slučaju postojanja sumnji u nepravilnosti u provođenju istih blagovremeno reaguju prema nadležnim institucijama sa zahtjevom za vršenje nadzora nad provođenjem konkretnog postupka prijema u radni odnos.

Navodi da je obaveza svih institucija u javnom sektoru Kantona Sarajevo da blagovremeno evidentiraju sve podatke o postupcima prijema u radni odnos u Registar, shodno Odluci Vlade Kantona Sarajevo.

U slučaju da odgovorna lica – rukovodioci institucija u javnom sektoru Kantona Sarajevo ne budu primjenjivali i/ili poštivali odredbe Odluke, a što podrazumijeva i unos podataka o postupcima prijema u radni odnos u Registar, na osnovu inicijative dostavljene od strane Ureda, stiče se osnov za razrješenje ovog lica a istu pokreće organ nadležan za njegovo razrješenje, poručeno je sa današnje konferencije za novinare.

Kako je dodao Kafedžić, najveći broj zaprimljenih prijava u 2020. i 2021. godini odnosio se upravo na ovaj postupak. U cilju prevencije i blagovremenog djelovanja u sprečavanju eventualnih zloupotreba u procesima zapošljavanja, Ured je poduzeo niz aktivnosti a koje se između ostalog odnose i na uspostavu registra.

Ured je u proteklom periodu, u dva navrata, vršio analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo (za 2020. i 2021. god.) te je tom prilikom, kao jedan od najrizičnijih procesa podložnih na korupciju i koruptivne aktivnosti koji se odvijaju u svim institucijama u javnom sektoru Kantona Sarajevo identifikovan proces zapošljavanja.

Najveći broj zaprimljenih prijava u 2020. i 2021. godini odnosio se upravo na ovaj postupak. U cilju prevencije i blagovremenog djelovanja u sprečavanju eventualnih zloupotreba u procesima zapošljavanja, Ured je poduzeo niz aktivnosti a koje se između ostalog odnose i na uspostavu Registra.