BiH

Dom naroda Parlamenta FBiH

Uvodi se kućni pritvor sa elektronskim nadzorom?

29/09/2020

Delegati će se izjasniti o novom zakonu o sudskoj policiji u Federaciji jer je nužno da se na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i uloga Sudske policije, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je, na osnovu Ustava FBiH, odgovoran za upravljanje sudskom policijom

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH u četvrtak će se izjasniti o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku koje predviđaju uvođenje kućnog pritvora sa elektronskim nadzorom kao novog instituta u krivičnom zakonodavstvu Federacije BiH.

Propisana su i krivična djela za koja mogu biti određene posebne istražne radnje i njihovo najduže trajanje.

Izmjenama i dopunama Zakona je propisano pravo svjedoka da ne odgovara na određena pitanja kada je vjerovatno da će ga odgovor na ta pitanja izložiti krivičnom gonjenju i mogućnost da odgovori na ta pitanja ako nadležni glavni tužilac pismeno izjavi da neće poduzeti krivično gonjenje svjedoka za radnje koje svjedok navede u svome iskazu.

Delegati će se izjasniti o novom zakonu o sudskoj policiji u Federaciji jer je nužno da se na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i uloga Sudske policije, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH koji je, na osnovu Ustava FBiH, odgovoran za upravljanje sudskom policijom.

Važeći Zakon o sudskoj policiji ne sadrži sveobuhvatne odredbe i ne daje odgovor na brojna pitanja o pravima i obavezama Sudske policije, a posebno o statusu njenih službenika.

Iz tog razloga Vlada je utvrdila ovaj zakon kojim se uređuje organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost.

Također, Vlada je predložila donošenje novog zakona o zaštiti na radu, koji će razmatrati delegati a koji je usklađen sa odredbama Konvencije o zaštiti na radu i radnoj sredini i Preporukom o zaštiti na radu i radnoj sredini Međunarodne organizacije rada, kao i revidiranom Evropskom socijalnom poveljom, koje se odnose na pravo radnika na sigurne i zdrave uvjete rada, a koje je Bosna i Hercegovina prihvatila i ratificirala.

Cilj ovog zakona je osiguranje takvih uvjeta na radu koji, u najvećoj mogućoj mjeri, smanjuju povrede na radu, profesionalna i oboljenja u vezi s radom, te stvaraju pretpostavke za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Propisano je osnivanje Vijeća za zaštitu na radu koje će činiti predstavnici Vlade, udruženja poslodavaca, sindikata i istaknutih stručnjaka za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

Na dnevnom redu je i izmjena Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kojom je predviđeno da će troškove izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetniku snositi osnivač ustanove u kojoj se izvršava krivična sankcija, a ne, kao do sada, budžet Federacije BiH.

Razmatrat će se i izmjene i dopune Zakona o faktoringu, koje se tiču izmjene ugovornih odredbi u pogledu rokova dospijeća naplate tražbine, koja nije prihvatljiva, te je predložena dopuna. Propisana je mogućnost ustupanja predmeta faktoringa od strane povjerioca na pružaoca faktoring usluge (cesija).

Na sjednici se očekuje da delegati daju saglasnost na ovogodišnji finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, te prihvate zaduženja za projekte registracije nekretnina, javni prevoz Sarajevo, gradskih saobraćajnica Sarajevo i Koridor Vc.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.