šta su otkrili revizori

Direktor Doma zdravlja primao naknadu kao da radi sa pacijentima

ivan ivic lijevo
FOTO: Vlada PK
Ivan Ivic (lijevo)

Ovo uvećanje plaće inače je predviđeno za uposlenike čiji posao nepovoljno utječu na zdravlje i radnu sposobnost

Kako i šta se radilo u Domu zdravlja Odžak prošle godine možda najbolje oslikava lista od čak 25 preporuka koje su dali federalni revizori nakon okončanja revizije u ovoj ustanovi. Utvrđene su brojne nepravilnosti i nezakonitosti.

Osvrnut ćemo se samo na nekoliko koje se odnose na zloupotrebe u isplati plaća i dodataka te naknada za prevoz…

Pored ostalog, utvrđeno je da je direktor Doma zdravlja Ivan Ivić, koji je imenovan u martu 2020. godine na mandat od četiri godine, primao dodatke na plaću koji mu ne pripadaju. Tako je Ivić na osnovnu plaću imao uvećanje od deset posto po osnovu rukovođenja, ali i uvećanje od 40 posto na osnovu položajnog dodatka koji je Kolektivnim ugovorom predviđen za ustanove koje imaju više od stotinu zaposlenih, a Dom zdravlja u Odžaku ima ih 70. 

Ivan Ivić Direktoru isplaćivani dodaci koji mu ne pripadaju
FOTO: Screenshot
Direktoru isplaćivani dodaci koji mu ne pripadaju

Osim toga, direktor je primao i pet posto na plaću po osnovu posebnih uslova rada koji nepovoljno utječu na zdravlje i radnu sposobnost. Ova naknada inače je predviđena za radnike koji su u kontaktu sa pacijentima ili zaraznim materijalom, a Ivić je obavljao samo funkciju direktora i nikako se nije mogao svrstati u tu kategoriju.

I tu nije kraj. Uvidom u obračun plaća za mart, septembar i decembar revizori su utvrdili da je plaća direktora obračunavana po koeficijentu 4,2 a ne 4,0 kako je definisano Rješenjem Upravnog odbora.

– Obračun plaće direktora ne vrši se u skladu sa rješenjem Upravnog odbora, a uvećanja osnovne plaće direktora nisu u skladu sa Kolektivnom ugovorom, što je za posljedicu imalo isplatu većih iznosa direktoru – navode revizori.

I topli obrok i dnevnice

Uvidom u evidencije o radnom vremenu utvrđeno je da se one ne vode u skladu sa Pravilnikom koji reguliše ovu oblast. Tako one nisu sadržavale sve potrebne elemente na osnovu kojih se obračunava plaća, nego samo ukupne sate prisustva na poslu.

Uz to, uposlenici su istovremeno primali naknadu za topli obrok i dnevnice za službena putovanja iako se one međusobno isključuju.

– U evidencijama nisu navedena službena putovanja, na osnovu čega su zaposlenici ostvarivali pravo i na naknadu za topli obrok i dnevnice za službena putovanja, što nije u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena. Dom zdravlja nije vršio obračun plaća i naknada na osnovu evidencija o prisustvu na radu nego je sistemski podešen mjesečni fond sati od 165 bez obzira na fond sati u mjesecu… Uvidom u odabrani uzorak putnih naloga za službena putovanja utvrdili smo da se putni nalozi ne izdaju, obračunavaju i isplaćuju u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja – navedeno je u Izvještaju o reviziji.

Izvještaj o reviziji Doma zdravlja Odžak
FOTO: Screenshot
Izvještaj o reviziji Doma zdravlja Odžak

Također, utvrđeno je da putne naloge izdaju zaposlenici iz Službe za računovodstvo, kao i šef tehničke službe i voznog parka, bez pismenog ovlaštenja direktora. Koliko se otišlo daleko sa zloupotrebama govori i činjenica da šef tehničke službe izdaje sam za sebe putne naloge, odobrava ih i vrši obračun naknade. 

Natoči do vrha

Većina putnih naloga ne sadrži izvještaj s obavljenog službenog puta kao ni podatke o vremenu provedenom na putu, a nisu priloženi ni računi na osnovu kojih se vršio obračun dnevnica i troškova. Pri tome, zaposlenici se u evidencijama o radu vode kao da su na radnom mjestu, a ne na službenom putovanju.

Uposlenici koji su koristili privatna vozila u službene svrhe od Doma zdravlja su naplaćivali troškove na osnovu računa o natočenom gorivu bez obzira na to koliko je kilometara duga odobrena relacija. I ovo pitanje regulisano je uredbom, ali se ona jednostavno u praksu ne poštuje. Inače, definisano je da se po pređenom kilometru isplaćuje 15 posto cijene litra benzina BMB 95.

Zbog svega što su zatekli i utvrdili u Domu zdravlja Odžak revizori su ovoj ustanovi dali negativno mišljenje o usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima. Za reviziju finansijskih izvještaja dato je mišljenje sa rezervom.